dnes je 28.9.2020

Input:

COVID-19 - Schopnosť cestovného ruchu udržať svoju finančnú stabilitu

6.8.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.109 COVID-19 – Schopnosť cestovného ruchu udržať svoju finančnú stabilitu

Ing. Dušan Preisinger

Cestovný ruch patrí medzi odvetvia, ktoré boli vplyvom COVID-19 najviac zasiahnuté. Čiastočne tieto negatívne dopady na ekonomickú pozíciu a finančnú stabilitu odvetvia má zmierniť program „Antivírus cestovný ruch”. Je však potrebné zdôrazniť, že iba čiastočne. Štatistické informácie o cestovnom ruchu sú v rozhodujúcej miere zamerané najmä na údaje o počte ubytovacích zariadení, izieb a lôžok, počte návštevníkov, počte prenocovaní (podľa jednotlivých regiónov – kraje a okresy a v členení na domácich a zahraničných klientov).

Pre firmu podnikajúcu v cestovnom ruchu je však rozhodujúcim vplyv vývoja týchto parametrov, ktoré charakterizujú vyťaženosť jej ubytovacích kapacít, na vývoj rozhodujúcich ekonomických ukazovateľov. Ide najmä o MSP podnikajúce v cestovnom ruchu, ktoré sú, z hľadiska okamžitej a bežnej likvidity, výrazne citlivejšie na vývoj tržieb. Z tohto hľadiska je dôležitá miera kapitálovej vybavenosti („vlastný kapitál/aktíva”). Ide o významný faktor schopnosti zabezpečiť funkčnosť firmy pri poklese tržieb a krytie najmä fixných nákladov z vlastných zdrojov. Dôležitý je aj vývoj miery finančnej závislosti („cudzie zdroje/pasíva”) a v rámci nej úrovne úverovej zaťaženosti („bankové úvery/aktíva”).

Agregovaná úroveň kapitálovej vybavenosti odvetvia (na základe analyzovanej, štatisticky významnej vzorky podnikateľských subjektov realizujúcich aktivity v rámci cestovného ruchu) bola v roku 2018 na úrovni 62,34 % a v roku 2019 na úrovni 61,98 %. Tento vývoj je možné považovať za kapitálovú stabilitu. Je však potrebné brať do úvahy, že hodnota vlastného kapitálu sa za toto obdobie znížila indexom 95,15 % a aktíva indexom 92,60 %. To znamená, že vývoj kapitálovej vybavenosti bol ovplyvnený vyšším poklesom bilančnej hodnoty. Je potrebné zdôrazniť, že ide o agregované hodnoty. Pre firmu je dôležité (na základe svojich individuálnych údajov), analyzovať vplyv vývoja čitateľa a menovateľa na kapitálovú vybavenosť. Pri čitateli je dôležitá štruktúra vlastného kapitálu a v rámci nej podiel bežného zisku. V súvislosti s COVID-19 je pre firmu dôležitá informácia, do akej miery pokles tržieb ovplyvnil vývoj čitateľa (pokles masy prevádzkového zisku) a pokles menovateľa (zníženie bilančnej hodnoty obežných aktív – najmä likvidity I. stupňa = „hotovosť/krátkodobé záväzky”). Ide teda o informáciu, do akej miery podpora v rámci programu „Antivírus cestovný ruch” prispeje k zabezpečeniu finančnej stability firmy a do akej miery bude firma, v rámci udržania reprodukcie svojich aktivít nútená zvýšiť mieru finančnej závislosti.

Ukazovateľ „cudzie zdroje/pasíva” poskytuje informáciu o zdrojoch financovania aktív. Analyzovaná vzorka firiem podnikajúcich v cestovnom ruchu vykázala hodnotu tohto ukazovateľa v roku 2018 na úrovni 44,46 % a v roku 2019 na úrovni 43,89 %. Mieru finančnej závislosti za toto obdobie je tiež možné považovať za stabilizovanú (podniková sféra vykázala hodnotu tohto ukazovateľa v roku 2018 na úrovni 52,13 a v roku 2019 na úrovni 49,85 %; pokles úrovne finančnej závislosti bol výraznejší). Pre firmu je, na základe svojich údajov, dôležité analyzovať vplyv faktorov, ktoré jej mieru finančnej závislosti ovplyvňujú. Ide o ukazovatele, ktoré poskytujú informáciu o príčinách miery finančnej závislosti. Tých ukazovateľov je viac, je na firme, ktoré využije pre svoje analýzy. Jedným z nich je ukazovateľ „krátkodobé záväzky/obežné aktíva”. Vyjadruje, do akej miery hodnota a štruktúra obežných aktív zabezpečuje schopnosť splácať krátkodobé záväzky (COVID-19 mal a možno v mnohých prípadoch ešte má na tento ukazovateľ výrazný vplyv – pokles tržieb; rast podielu prípadných pohľadávok po lehote splatnosti; rast zásob). V roku 2018 analyzovaná vzorka vykázala hodnotu tohto ukazovateľa na úrovni 0,92 a v roku 2019 na úrovni 0,87. Ak hodnota ukazovateľa klesá, obežné aktíva vo vyššej miere zabezpečujú zdroje na splácanie krátkodobých záväzkov. Ďalším významným ukazovateľom, na ktorý mal vplyv COVID-19 je ukazovateľ „pohľadávky/tržby”. V roku 2018 analyzovaná vzorka vykázala jeho hodnotu na úrovni 20,38 %, v roku 2019 19,89 % (podniková sféra v roku 2018 na úrovni 19,56 % a v roku 2019 na úrovni 22,38 %). Ukazovateľ vyjadruje mieru inkasa pohľadávok v tržbách. Pozitívne je, ak hodnota ukazovateľa klesá. Aj tento ukazovateľ potvrdzuje