dnes je 12.8.2020

Input:

Daňový bonus na zaplatené úroky pri refinancovanom úvere v roku 2020

25.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.11.1.1 Daňový bonus na zaplatené úroky pri refinancovanom úvere v roku 2020

Ing. Alena Zábojová

V roku 2018 sa zmenil systém podpory hypotekárnych úverov pre mladých. Cieľom tejto zmeny bolo zjednodušenie a zníženie administrácie poskytovania štátnej podpory k hypotekárnym úverom pre mladých.

Pôvodný systém štátnej podpory sa nahradil systémom odpočítateľnej položky z dane pre mladých poberateľov hypotekárneho úveru, a to formou daňového bonusu.

Uvedené zmeny boli zavedené zákonom č. 279/2017 Z. z., ktorý novelizoval zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony o bankách (ďalej len „zákon o bankách”) a doplnil aj ustanovenia zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP”).

Uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky sa vzťahuje len na zmluvy uzatvorené po 31. 12. 2017. Podmienky, po ktorých splnení má daňovník nárok na uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie sú stanovené v § 33a ZDP.

Úvery na bývanie, ktorých sa uvedený daňový bonus týka, sú zadefinované v § 1 ods. 6 a 7 zákona č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 279/2017 Z. z. (ďalej len „zákon o úveroch na bývanie”).

Podľa § 1 ods. 6 a 7 zákona č. 90/2016 Z. z. zákona o úveroch na bývanie sa na účely uplatňovania sumy daňového zvýhodnenia na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie za úver na bývanie považuje len úver s lehotou splatnosti najmenej 5 rokov a najviac 30 rokov zabezpečený záložným právom k tuzemskej nehnuteľnosti, a to aj rozostavanej, a ktorý poskytuje veriteľ uvedený v § 2 ods. 1 písm. a) prvého bodu (banka, zahraničná banka alebo pobočka zahraničnej banky, ktorá má povolenie Národnej banky Slovenska podľa osobitného predpisu a ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti poskytuje alebo sľubuje poskytnúť úver na bývanie), okrem stavebnej sporiteľne, spotrebiteľovi na účely, ako je nadobudnutie tuzemskej nehnuteľnosti určenej na bývanie alebo jej časti, na výstavbu tuzemskej nehnuteľnosti určenej na bývanie alebo na zmenu dokončenej stavby určenej na bývanie. 

Zákonom určená výška daňového bonusu vychádza zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom období, ktoré sú vypočítané z výšky poskytnutého úveru na bývanie na základe jednej zmluvy o úvere, najviac zo sumy 50 000 € na jednu tuzemskú nehnuteľnosť určenú na bývanie. Daňovník môže mať poskytnutý aj vyšší úver, ale úroky, ktoré je možné odpočítať ako daňový bonus, bude banka počítať iba zo sumy 50 000 €.

Aby si daňovník mohol odpočítať nárok na tento daňový bonus, musí splniť aj ďalšie zákonom určené podmienky, a to že má:

a) najmenej 18 rokov a najviac 35 rokov ku dňu podania žiadosti o úver,

b) priemerný mesačný príjem vypočítaný z jeho zdaniteľných príjmov, ktoré sú súčasťou základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 5, § 6 a § 8 ZDP a osobitného základu dane z príjmov podľa § 7 a § 51e ZDP za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie, najviac vo výške 1,3-násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie. Priemerný mesačný príjem sa vypočíta ako jedna dvanástina zo súčtu zdaniteľných príjmov, ktoré sú súčasťou základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 5, § 6 a § 8 ZDP a osobitného základu dane z príjmov podľa § 7 a § 51e ZDP.

Priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky v roku 2017 dosiahla 954 €, teda 1,3 násobok tejto sumy predstavuje 1 240,20 €; táto suma priemerného mesačného príjmu sa posudzuje pri zmluvách uzatvorených v roku 2018.

Priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca v hospodárstva Slovenskej republiky v roku 2018 dosiahla 1 013 €, teda 1,3 násobok tejto sumy predstavuje 1 316,90 €; táto suma priemerného mesačného príjmu sa posudzuje pri zmluvách uzatvorených v roku 2019.

Kedy nemá daňovník nárok na uplatnenie daňového bonusu k hypotéke?

Nárok na daňový bonus si nemôže daňovník uplatniť k bezúčelovej pôžičke alebo refinancovanej hypotéke. Daňovníkovi teda nevzniká nárok na daňový bonus na zaplatené úroky, ak uzatvoril zmluvu o úvere na bývanie pred 1. 1. 2018 a tento úver v roku 2018 refinancoval. Taktiež vtedy, ak má ďalšiu hypotéku s nárokom na ŠPM, ktorý začal dostávať ešte pred 31. 12. 2017. Daňový bonus si nemožno uplatniť ani vtedy, ak si ho uplatňuje spoludlžník, čiže manžel/ka alebo druh/družka na úver poskytnutý po roku 2018. Zároveň, ak má daňovník dva a viac úverov, ktoré