dnes je 31.5.2020

Input:

Oslobodenie od dane pri spotrebnej dani z elektriny v prípade kombinovanej výroby elektriny a tepla od 1. januára 2020

25.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.78 Oslobodenie od dane pri spotrebnej dani z elektriny v prípade kombinovanej výroby elektriny a tepla od 1. januára 2020

Ing. Juraj Válek, PhD.

Bližšie si rozoberieme situácie podľa zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov týkajúce sa oslobodenia pri spotrebnej dani z elektriny, v prípade kombinovanej výroby elektriny a tepla.

Elektrina je oslobodená aj od dane, ak je vyrobená v zariadení na kombinovanú výrobu elektriny a tepla, ak je dodaná priamo konečnému spotrebiteľovi elektriny alebo spotrebovaná osobou, ktorá ju vyrobila, a ak je jej výroba preukázaná potvrdením o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou, a ak zariadenie na kombinovanú výrobu elektriny a tepla nie je odpísané, najviac však na 12 rokov od uvedenia zariadenia na kombinovanú výrobu elektriny a tepla do prevádzky. Pričom potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou preukazuje, že elektrina, na ktorú sa potvrdenie vzťahuje, je vyrobená vysoko účinnou kombinovanou výrobou. Takéto potvrdenie obsahuje identifikačné údaje výrobcu elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou, popis technológie a dátum uvedenia zariadenia do prevádzky alebo dátum rekonštrukcie alebo modernizácie technologickej časti energetického zariadenia, množstvo a výhrevnosť paliva, ktoré