dnes je 31.5.2020

Input:

Podávanie daňových priznaní k dani z príjmov fyzických osôb typu B za zdaňovacie obdobie 2018

11.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.21 Podávanie daňových priznaní k dani z príjmov fyzických osôb typu B za zdaňovacie obdobie 2018

Ing. Ivana Glazelová

Povinnosť podať daňové priznanie

Povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2018 vzniká daňovníkovi v prípade, ak jeho zdaniteľné príjmy v roku 2018 presiahli sumu 1 915,01 €. Daňové priznanie je povinný podať aj daňovník, ktorého celkové zdaniteľné príjmy nepresiahli uvedenú sumu, ale vykazuje daňovú stratu.

Daňovník, ktorý poberal v roku 2018 len príjmy zo závislej činnosti (zo zamestnania), môže požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania. V takom prípade bude jeho daňová povinnosť splnená a daňové priznanie nepodáva.

Daňové priznanie je povinný podať daňovník, ak ho na podanie daňového priznania správca dane vyzve.

Daňovník, ktorý podáva daňové priznanie v papierovej forme, môže ho podať na ktoromkoľvek daňovom úrade, neskúma sa miestna príslušnosť daňovníka.


Upozornenie: Fyzická osoba, ktorá je podnikateľom podľa § 2 ods. 2 ObchZ a je registrovaná pre daň z príjmov podľa § 49a zákona o dani z príjmov má povinnosť podať daňové priznanie elektronicky.

Lehota na podanie daňového priznania

Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2018 je fyzická osoba povinná podať v termíne do konca marca 2019. Nakoľko 31. marec 2019 pripadne na nedeľu, lehota na podanie sa posúva na najbližší nasledujúci pracovný deň, t. j. na pondelok 1.apríla 2019. Fyzická osoba je v tejto lehote povinná daň aj zaplatiť.

Lehotu na podanie daňového priznania si môže každá fyzická osoba predĺžiť najviac o 3 celé kalendárne mesiace, a to podaním oznámenia o predĺžení lehoty príslušnému správcovi dane (miestne príslušný daňový úrad podľa miesta trvalého pobytu) najneskôr do 1. 4. 2019.

Ak sú súčasťou príjmov fyzickej osoby zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, môže si fyzická osoba lehotu na podanie daňového priznania predĺžiť najviac o 6 celých kalendárnych mesiacov.

Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania môže daňovník podať len na predpísanom (štruktúrovanom) tlačive, ktoré je označené OZN493v17. V oznámení je daňovník povinný uviesť novú lehotu, ktorou môže byť iba koniec kalendárneho mesiaca. V tejto novej lehote je daňovník povinný podať daňové priznanie a vypočítanú daň zaplatiť.