dnes je 27.7.2021

Input:

Podmienky pre získanie príspevku "Podpora vybraných skupín SZČO, ktoré v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie nemajú žiadny príjem" podľa Opatrenia č. 4A a 4B - Prvá pomoc ++

11.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.150 Podmienky pre získanie príspevku „Podpora vybraných skupín SZČO, ktoré v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie nemajú žiadny príjem” podľa Opatrenia č. 4A a 4B – Prvá pomoc ++

Ing. Dušan Preisinger

Opatrenie č. 4 v rámci projektu „Prvá pomoc ++” je formou pomoci pre:

A) SZČO, ktorá prerušila alebo obmedzila vykonávanie alebo prevádzkovanie svojej činnosti a nepozastavila alebo nezrušila oprávnenie na jej vykonávanie/prevádzkovanie a ktorá od 1. 1. 2021 (v rámci projektu Prvá pomoc ++) nemá žiaden iný príjem (z podnikateľskej, nepodnikateľskej a závislej činnosti), s výnimkou príjmu z pracovného pomeru, dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru alebo invalidného dôchodku poistenca s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % až 70 %.

Za príjem sa pre uvedené Opatrenie č. 4A považuje aj: starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, výsluhový dôchodok, avšak za príjem sa nepovažuje napr. materské, rodičovský príspevok, výživné na dieťa/deti, finančný príspevok vyplatený úradom práce za mentoring/tútoring, vdovecký dôchodok, vdovský dôchodok, sirotský dôchodok, príspevok poskytnutý v rámci tohto opatrenia za prechádzajúci mesiac a pod.

B) Fyzická osoba, ktorá je jediným spoločníkom s. r. o., zároveň je jej konateľom a nie je jej zamestnancom (tzv. jednoosobová s. r. o.).

Opatrenie definuje SZČO – žiadateľa o poskytnutie príspevku ako fyzickú osobu, ktorá:

a) prevádzkuje živnosť podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov;

b) vykonáva živnosť podľa osobitných predpisov (zákonov), ktoré podrobne špecifikujú jednotlivé činnosti (daňový poradca; notárska činnosť; advokácia; audítor a dohľad nad auditom; divadelná a hudobná činnosť; audiovízia; slobodné povolania, ktoré nie sú upravené osobitnými predpismi a nie sú ani podnikaním podľa § 2 ObZ Obchodného zákonníka, to znamená, že sú slobodným povolaním – činnosťou, ktorej vykonávanie zákon nevyžaduje žiadne oprávnenie – herec, choreograf, tanečník, hudobník, sochár, novinár a pod., ktorí pri vykonávaní svojej činnosti nie sú v pracovnom pomere ani v obdobnom pracovnom vzťahu);

c) vykonáva poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách podľa zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov

a súčasne tejto osobe nevznikla povinnosť nemocenského a dôchodkového poistenia v zmysle zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, alebo nečerpá tzv. „odvodové prázdniny”.

Žiadateľ o príspevok môže byť len SZČO, ktorá začala prevádzkovať svoju činnosť definovanú v bodoch a), b), c) najneskôr k termínu 1. 2. 2021 (resp. 2. 9. 2020 v rámci projektu Prvá pomoc +).

Za SZČO sa považuje aj fyzická osoba, ktorá:

  • je jediným spoločníkom v spoločnosti s ručením obmedzeným (tzv. jednoosobová s. r. o.), ktorej zisk po zdanení za posledné ukončené účtovné obdobie, ktoré skončilo najneskôr 31. 12. 2019, nepresiahol 9 600 € a zároveň jej kumulatívny obrat bol minimálne 2 400 €;

  • v prípade jednoosobovej s. r. o., ktorá začala prevádzkovať činnosť v priebehu roka 2019, zisk po zdanení za počet kalendárnych mesiacov vykonávania činnosti nepresiahol hodnotu 9 600 €/12 x počet mesiacov existencie a zároveň jej kumulatívny obrat bol minimálne 2 400 €/12 x počet kalendárnych mesiacov vykonávania činnosti do konca roka 2019;

  • v prípade jednoosobovej s. r. o., ktorá začala prevádzkovať činnosť v priebehu roka 2020 (najneskôr k 2. 9. 2020), zisk pred zdanením za počet kalendárnych mesiacov vykonávania činnosti nepresiahol hodnotu 9 000 €/9 x počet mesiacov existencie a zároveň jej kumulatívny obrat bol minimálne 900 €/9 x počet kalendárnych mesiacov vykonávania činnosti do konca septembra 2020;

  • je konateľom v tejto spoločnosti s ručením obmedzeným a nie je zároveň jej zamestnancom, a on nie je spoločníkom v inej s. r. o.

Na účely opatrenia č. 4B sa za tzv. jednoosobovú s. r. o. považuje len taká s. r. o., ktorá nemá žiadnych zamestnancov.

V zmysle Opatrenia č. 4A/4B prináleží žiadateľovi paušálny finančný príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti vo výške 315 € za mesiac január 2021 (v rámci projektu Prvá pomoc +) a 360 € za mesiac február 2021 a nasledujúce mesiace (v rámci projektu Prvá pomoc ++). Od výšky finančného príspevku sa odpočítava suma príjmu fyzickej osoby za kalendárny mesiac, za ktorý príspevok žiada. Príjmom je čistý príjem z pracovného pomeru, dohody vykonávanej mimo pracovného pomeru alebo suma invalidného dôchodku poistenca s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % až 70 % (čiastočný invalidný dôchodok). Príspevok sa poskytuje za každý mesiac, v ktorom sú splnené podmienky.

Paušálny príspevok sa poskytne žiadateľovi bezodkladne na základe Dohody o poskytnutí finančného príspevku a tento príspevok bude poskytovať miestne príslušný úrad práce, v ktorého územnom obvode žiadateľ prevádzkuje/prevádzkoval alebo vykonáva/vykonával samostatnú zárobkovú činnosť/činnosť.

Podmienkou na poskytnutie paušálneho príspevku je predloženie „Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku” (ďalej len „žiadosť A/B”), ktorú žiadateľ predkladá na miestne príslušný úrad práce, v ktorého územnom obvode prevádzkuje/prevádzkoval alebo vykonáva/vykonával samostatnú zárobkovú