dnes je 5.7.2020

Input:

Princípy odkladu splácania úveru - COVID-19

27.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.95 Princípy odkladu splácania úveru – COVID-19

Ing. Dušan Preisinger

V rámci rôznych opatrení, ktorých cieľom je zmiernenie dopadov na ekonomickú pozíciu a výraznú finančnú nestabilitu MSP spôsobenú pandémiou COVID-19, je aj určenie postupov, ktoré sú zamerané na odklad splácania úveru. Najmä pri MSP, ktoré sú z hľadiska poklesu, prípadne úplného výpadku tržieb v rámci segmentu nefinančných korporácií najzraniteľnejšie, je táto forma pomoci významná. Je potrebné zdôrazniť, že ide o odklad, ale pre podnik je dôležité, že nebude vnímaný ako subjekt so stratou úveru schopnosti. Súčasne vytvára predpoklady pre oživenie (reštart) svojich aktivít. Základné princípy uplatnenia tejto formy pomoci definuje zákon č. 75/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti s COVID-19.

Tento zákon je v súlade s nariadením Európskej komisie č. 651/2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa č. 107 a 108 zmluvy (Ú.V. EÚ L 187). To znamená, že zamestnáva menej ako 250 zamestnancov, jeho obrat (tržby) je nižší ako 50 mil. € a bilančná hodnota nižšia ako 43 mil. €. Základné definície súvisiacich pojmov a kritériá pomoci podrobne upravuje ŠTVRTÁ HLAVA tohto zákona.

Za odklad splácania úveru sa považuje odloženie splátok istiny úveru; odloženie splátok istiny a úrokov (samostatné odloženie len splátok úrokov nie je možné); odloženie splatnosti úveru splatnej jednorazovo. Veriteľ, ktorým je banka, alebo pobočka zahraničnej banky, povolí, na základe žiadosti dlžníka odklad splácania na obdobie uvedené v Žiadosti o odklad splácania úveru („Žiadosť”). Toto obdobie nemôže byť dlhšie ako deväť mesiacov odo dňa splatnosti najbližšej neuhradenej splátky úveru, ktorej splatnosť nastala po dni podania Žiadosti. Dlžník môže požiadať o odklad splácania toho istého úveru počas obdobia pandémie iba jedenkrát.

Veriteľ, ktorým je iná osoba ako banka, alebo pobočka zahraničnej banky (napr. leasingová spoločnosť) povolí na základe Žiadosti odklad na obdobie, ktoré nie je dlhšie ako tri mesiace. Princíp určenia plynutia obdobia je totožný ako pri bankách. Rozdiel je v tom, že tento veriteľ povolí odklad splácania úveru najviac na ďalšie tri mesiace, ak mu dlžník oznámi záujem o ďalší odklad. Podmienkou je, že tak musí urobiť najneskôr pred uplynutím pôvodného obdobia odkladu.

Veriteľ nie je povinný povoliť odklad splácania úveru, ak je dlžník v omeškaní so splátkou úveru, pri ktorom žiada o odklad splácania úveru dlhšie ako 30 dní pred podaním Žiadosti; ak bol dlžník k 29. 2. 2020 v omeškaní so splátkou dlhšie ako v omeškaní so splátkou úveru dlhšie ako 30 dní aspoň vo výške 100 € pri inom úvere poskytnutom tým istým veriteľom; ak bol dlžník ku dňu podania Žiadosti v stave zlyhania podľa osobitného predpisu (Čl. 178 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013).

Veriteľ je povinný dlžníka do 30 dní odo dňa podania Žiadosti informovať o skutočnosti, že je neúplná a je potrebné ju doplniť o veriteľom oznámené skutočnosti a dlžník je povinný ju bezodkladne doplniť. Veriteľ informuje dlžníka o povolení, alebo o odmietnutí odkladu splácania úveru v lehote najneskôr do 30 dní od doručenia úplnej Žiadosti. Ak veriteľ nepovolil odklad splácania úveru, je povinný to dlžníkovi odôvodniť. Ak veriteľ do 30 dní o týchto skutočnostiach dlžníka neinformuje, považuje sa odklad splácania úveru za povolený.

Povolený odklad splácania úveru nesmie dlžníkovi brániť v možnosti úver alebo jeho časť začať splácať alebo predčasne splatiť aj počas obdobia odkladu splácania úveru. Dlžník o ukončenie odkladu splácania úveru požiada veriteľa na základe osobitnej Žiadosti; tým sa ukončí obdobie odkladu splácania úveru.

Povolenie odkladu splácania úveru sa považuje za zmenu zmluvy o úvere bez potreby uzatvoriť dodatok k nej. Banka zasiela dlžníkovi oznámenie, ktoré musí obsahovať číslo zmluvy o úvere a obdobie odkladu