dnes je 27.7.2021

Input:

Usmernenie k povinnosti obchodných spoločností a družstiev mať overenú účtovnú závierku audítorom podľa § 19 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve za účtovné obdobie, ktoré začalo v roku 2020

9.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.173 Usmernenie k povinnosti obchodných spoločností a družstiev mať overenú účtovnú závierku audítorom podľa § 19 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve za účtovné obdobie, ktoré začalo v roku 2020

Ing. Ivana Glazelová

Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica, Odbor daňovej metodiky zverejnilo na svojej webovej stránke „Usmernenie č. 27/DZPaU/2021/MU k povinnosti obchodných spoločností a družstiev mať overenú účtovnú závierku audítorom podľa § 19 ods. 1 písm. a) ZoÚ zákona o účtovníctve za účtovné obdobie, ktoré začalo v roku 2020.”

Z dôvodu zabezpečenia jednotného postupu pri uplatňovaní zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve”) odbor daňovej metodiky vydáva usmernenie k povinnosti obchodných spoločností a družstiev mať overenú účtovnú závierku audítorom podľa § 19 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve za účtovné obdobie, ktoré začalo v roku 2020.

Obchodné spoločnosti a družstvá, ktoré musia mať účtovnú závierku overenú audítorom podľa § 19 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve

Ustanovenie § 19 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve upravuje podmienky, po splnení ktorých, musí mať obchodná spoločnosť a družstvo riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku (ďalej len „účtovná závierka”) overenú audítorom.

Zákonom č. 363/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, došlo s účinnosťou od 1. 1. 2020 k zmenám v súvislosti s overovaním účtovnej závierky audítorom. Ide o nasledovné zmeny v § 19 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve:

  • zmena týkajúca sa doplnenia právnych foriem obchodných spoločností, ktoré po splnení ustanovených veľkostných podmienok musia mať účtovnú závierku overenú audítorom. Do 31. 12. 2019 to bola obchodná spoločnosť, ktorá povinne vytvárala základné imanie a družstvo – medzi tieto spoločnosti nepatrila verejná obchodná spoločnosť a komanditná spoločnosť, ktoré podľa ustanovení Obchodného zákonníka povinne nevytvárajú základné imanie. Od 1. 1. 2020 musí mať účtovnú závierku overenú audítorom každá obchodná spoločnosť (nielen tá, ktorá povinne vytvára základné imanie) a družstvo, ak splní ustanovené veľkostné podmienky, tzn. okrem družstva, akciovej spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným a jednoduchej spoločnosti na akcie aj verejná obchodná spoločnosť a komanditná spoločnosť;

  • zmeny týkajúce sa veľkostných podmienok, ktorými sú suma celkového majetku a čistého obratu účtovnej jednotky. Suma celkového majetku bola zvýšená na 2 000 000 eur a suma čistého obratu na 4 000 000 eur.

K vyššie uvedeným zmenám je ustanovené prechodné ustanovenie § 39s zákona o účtovníctve, podľa ktorého ustanovenie § 19 v znení účinnom od 1. 1. 2020 sa prvýkrát použije na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a overenie mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie, ktoré začína najskôr 1. 1. 2020, pričom splnenie podmienok podľa § 19 ods. 1 písm. a) prvého bodu a druhého bodu v znení účinnom do 31. 12. 2019 sa za účtovné obdobie končiace najneskôr k 31. 12. 2019 posudzuje podľa predpisu účinného do 31. 12. 2019. To znamená veľkostné podmienky účinné od 1. 1. 2020 (ďalej aj „nové veľkostné podmienky”) použijú prvýkrát na overenie účtovnej závierky zostavenej za účtovné obdobie, ktoré začína najskôr 1. 1. 2020, pričom pri posudzovaní podmienok na overenie účtovnej závierky audítorom podľa nových veľkostných podmienok je dôležitý začiatok a koniec účtovného obdobia. Preto je potrebné rozlišovať, či ide o účtovné obdobie kalendárny rok alebo účtovné obdobie hospodársky rok.

Účtovné obdobie kalendárny rok od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

Pri posudzovaní podmienok na overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie kalendárny rok 2020 (zostavenej k 31. 12. 2020) sa posudzujú podmienky nasledovne:

  • splnenie aspoň dvoch z veľkostných podmienok ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (za rok 2020) sa posudzuje v znení účinnom od 1. 1. 2020, t. j. za rok 2020 sa posudzuje splnenie aspoň dvoch z nasledovných podmienok: celkový majetok 2 000 000 eur, čistý obrat 4 000 000 eur a priemerný prepočítaný počet zamestnancov 30;

  • splnenie aspoň dvoch z veľkostných podmienok za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (za rok 2019) sa posudzuje v znení účinnom do 31. 12. 2019, t. j. za rok 2019 sa posudzuje splnenie aspoň dvoch z nasledovných podmienok: celkový majetok 1 000 000 eur, čistý obrat 2 000 000 eur a priemerný prepočítaný počet zamestnancov 30.

Lehota na overenie účtovnej závierky audítorom a na uloženie správy audítora do registra účtovných závierok