dnes je 27.7.2021

Input:

Usmernenie k vymedzeniu zdaniteľných príjmov (výnosov) na účely uplatňovania 15 % sadzby dane u daňovníka, ktorý pri zisťovaní základu dane alebo daňovej straty vychádza z § 17 ods. 1 písm. b) až d) zákona o dani z príjmov

10.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.144 Usmernenie k vymedzeniu zdaniteľných príjmov (výnosov) na účely uplatňovania 15 % sadzby dane u daňovníka, ktorý pri zisťovaní základu dane alebo daňovej straty vychádza z § 17 ods. 1 písm. b) až d) zákona o dani z príjmov

Ing. Ivana Glazelová

S účinnosťou od 1. 1. 2020 je pre právnickú osobu podľa § 15 písm. b) prvého bodu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP”) sadzba dane zo základu dane zníženého o daňovú stratu:

  • podľa podbodu 1a. 15 % pre daňovníka, ktorý dosiahol za zdaňovacie obdobie príjmy (výnosy) neprevyšujúce sumu 100 000 eur,

  • podľa podbodu 1b. 21 % pre ostatných daňovníkov, na ktorých sa nevzťahuje sadzba dane 15 %.

V súlade s prechodným ustanovením § 52zzd ods. 1 ZDP sa znížená sadzba dane prvýkrát uplatní za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1. 1. 2020.

Zákonom č. 416/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 416/2020 Z. z.”) došlo v § 15 písm. b) prvý bod podbod 1a. k spresneniu vymedzenia príjmov na účely uplatnenia 15 % sadzby dane tak, že do príjmov (výnosov) sa budú zahrňovať len zdaniteľné príjmy (výnosy). Z prechodného ustanovenia § 52zzi ods. 1 ZDP vyplýva, že § 15 písm. b) prvého bodu podbodu 1a. v časti, ktorá ustanovuje rozsah zdaniteľných príjmov (výnosov), v znení účinnom od 1. 1. 2021 sa použije už pri podaní daňového priznania po 31. 12. 2020.

V uvedenom ustanovení suma 100 000 eur bola nahradená sumou podľa osobitného predpisu, ktorým je § 4 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, tzn. že 15 % sadzbu dane môže využiť daňovník, ktorý za zdaňovacie obdobie dosiahol zdaniteľné príjmy (výnosy) neprevyšujúce 49 790 eur. Z prechodného ustanovenia § 52zzi ods. 20 ZDP vyplýva, že znížená sadzba dane 15 % pri zdaniteľných príjmoch (výnosoch) neprevyšujúcich 49 790 eur sa prvýkrát použije v zdaňovacom období, ktoré začína najskôr 1. 1. 2021.

Nárok na zníženú sadzbu dane 15 % bude mať daňovník spĺňajúci podmienku dosiahnutia zdaniteľných príjmov (výnosov) nepresahujúcich 49 790 eur pre rok 2021, a to bez ohľadu na skutočnosť, či zároveň využije status mikrodaňovníka podľa § 2 písm. w) ZDP, a rovnako bez ohľadu na skutočnosť, že sa ním nestal nesplnením iných podmienok uvedených v § 2 písm. w) ZDP (napr. z dôvodu realizácie kontrolovanej transakcie so závislou osobou).

V tlačive daňového priznania je z