dnes je 28.5.2020

Input:

Charakteristika a zostavenie účtovnej závierky pre mikro účtovné jednotky za rok 2019

3.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3 Charakteristika a zostavenie účtovnej závierky pre mikro účtovné jednotky za rok 2019

Ing. Ivana Redekyová; Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult

Pri zostavovaní účtovnej závierky bude mikro účtovná jednotka prioritne vychádzať z opatrenia Ministerstva financií SR z 11. decembra 2013 č. MF/15464/2013-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek z individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre mikro účtovné jednotky a opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 24. septembra 2014 č. MF/18008/2014-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/15464/2013-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre mikro účtovné jednotky a opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 6. decembra 2017 č. MF/14775/2017-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/15464/2013-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre mikro účtovné jednotky.

Účtovná závierka mikro účtovnej jednotky s označením Úč MÚJ sa štandardne skladá z troch súčastí – súvaha (2 strany), výkaz ziskov a strát (2 strany) a poznámky (3 strany); teda hlavným prínosom administratívneho zjednodušenia je zúženie rozsahu účtovnej závierky (§ 1 ods. 2).

Celá účtovná závierka sa zverejňuje v registri účtovných závierok, pričom na iné účely sa môže použiť aj iné grafické usporiadanie súvahy a výkazu ziskov a strát pri dodržaní obsahového vymedzenia, napr. excel tabuľky (§ 1 ods. 3).

Obsahové vymedzenie Súvahy je definované v § 2 príslušného opatrenia, pričom súvahu mikro účtovných jednotiek tvoria zostatky jednotlivých súvahových účtov podľa vytvoreného účtového rozvrhu nadväzujúceho na rámcovú účtovú osnovu.

V stĺpci 1 (netto) sa vykazujú položky strany aktív za bežné účtovné obdobie, v ktorých sú zahrnuté oprávky a opravné položky vytvorené k jednotlivým položkám strany aktív súvahy. V stĺpci 2 (netto) sa vykazujú položky strany aktív za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. V aktívach súvahy sú medzi dvoma lomkami uvedené čísla účtov, ktoré tvoria oprávky a opravné položky k majetku.

V stĺpci 3 sa vykazujú jednotlivé položky strany pasív za bežné účtovné obdobie a v stĺpci 4 sa vykazujú jednotlivé položky strany pasív za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

Konečné zostatky tzv. „obojakých účtov“ pohľadávok alebo záväzkov (účty 316, 336, 341, 342, 343, 345, 346 a 347), kde sa účtuje aj pohľadávka aj záväzok – sa v súvahe vykážu podľa syntetického zostatku príslušného účtu v aktívach alebo v pasívach (§ 2 ods. 4).

V prípade, že ide o novo vzniknutú účtovnú jednotku, ktorá zostavuje prvú účtovnú závierku, sa v súvahe v stĺpcoch 2 a 4 vykazujú údaje z otváracej súvahy.

Pohľadávky a záväzky sa v súvahe vykazujú ako dlhodobé alebo krátkodobé podľa zostatkovej doby ich splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje individuálna účtovná závierka. Časť dlhodobého záväzku a časť dlhodobej pohľadávky, ktorých splatnosť nie je dlhšia ako jeden rok odo dňa, ku ktorému sa zostavuje individuálna účtovná závierka, sa vykazuje v súvahe ako krátkodobý záväzok alebo krátkodobá pohľadávka.

Ak účtovná jednotka v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období účtovala v jednoduchom účtovníctve, potom údaje v stĺpcoch 2 a 4 neuvádza. Mikro účtovná jednotka vykazuje údaje v súvahe v celých eurách.

Informácie o výnosoch a nákladoch mikro účtovná jednotka poskytne formou Výkazu ziskov a strát, pričom rovnako ako pri súvahe, bude pri jeho zostavovaní vychádzať z konečných stavov nákladových a výnosových účtov, vytvorených podľa účtového rozvrhu a rámcovej účtovej osnovy. V stĺpci 1 sa vykazujú náklady, výnosy a výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie a v stĺpci 2 za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. Ak bude účtovná závierka zostavovaná novovzniknutou účtovnou jednotkou, resp. účtovnou jednotkou, ktorá v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období účtovala v jednoduchom účtovníctve, údaje sa v stĺpci 2 vykazovať nebudú. Údaje sa vo výkazoch uvádzajú v celých eurách.

Mikro účtovná jednotka vykazuje výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti a výsledok hospodárenia z finančnej činnosti – teda mimoriadna činnosť sa neúčtuje ani nevykazuje (§ 3 ods. 1).

TIP:

Rovnako ako pri klasickej súvahe a výkaze ziskov a strát sa dá aj jej zjednodušená forma krížovo skontrolovať. V tomto prípade bude platiť, že:

  • suma v riadku 01 stĺpci 1 súvahy = sume v riadku 24 stĺpci 3 súvahy,

  • suma v riadku 01 stĺpci 2 súvahy = sume v riadku 24 stĺpci 4 súvahy,

  • suma vo výkaze ziskov a strát v riadku 38 stĺpci 1 = sume v súvahe v riadku 33 stĺpci 1,

  • suma vo výkaze ziskov a strát v riadku 38 stĺpci 2 = sume v súvahe v riadku 33 stĺpci.

Mikro účtovné jednotky sa, bohužiaľ, nevyhnú povinnosti zostaviť Poznámky. Poznámky však nemusia zostavovať v takom rozsahu ako bežné účtovné jednotky, ale musia ich zostaviť v zmysle § 4 cit. postupov tak, aby informácie v nich uvedené boli užitočné, významné, zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé. Obsahová náplň poznámok pozostáva z popisných informácií a číselných údajov podľa prílohy č. 1 cit. opatrenia (poznámky neobsahujú povinné tabuľky, je však možné ich dobrovoľne použiť). V prípade, že sa mikro účtovná jednotka rozhodne, môže vo svojich poznámkach uviesť aj iné informácie, ktoré sú nad rámec požadovaných. Údaje v poznámkach sa uvádzajú za bežné účtovné obdobie a v celých eurách.

V poznámkach sa uvádzajú:

  • informácie, či účtovná závierka je zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti,

  • informácie – o oceňovaní jednotlivých položiek majetku a záväzkov v nadväznosti na ustanovenia § 25 zákona o účtovníctve – napr. obstarávacia cena,