Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Charakteristika a zostavenie účtovnej závierky pre mikro účtovné jednotky za rok 2018

12.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3 Charakteristika a zostavenie účtovnej závierky pre mikro účtovné jednotky za rok 2018

Ing. Ivana Redekyová; Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult

Pri zostavovaní účtovnej závierky bude mikro účtovná jednotka prioritne vychádzať z opatrenia Ministerstva financií SR z 11. decembra 2013 č. MF/15464/2013-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek z individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre mikro účtovné jednotky a opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 24. septembra 2014 č. MF/18008/2014-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/15464/2013-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre mikro účtovné jednotky.

Účtovná závierka mikro účtovnej jednotky s označením Úč MÚJ sa štandardne skladá z troch súčastí – súvaha (2 strany), výkaz ziskov a strát (2 strany) a poznámky (3 strany); teda hlavným prínosom administratívneho zjednodušenia je zúženie rozsahu účtovnej závierky (§ 1 ods. 2).

Celá účtovná závierka sa zverejňuje v registri účtovných závierok, pričom na iné účely sa môže použiť aj iné grafické usporiadanie súvahy a výkazu ziskov a strát pri dodržaní obsahového vymedzenia, napr. excel tabuľky (§ 1 ods. 3).

Obsahové vymedzenie Súvahy je definované v § 2 príslušného opatrenia, pričom súvahu mikro účtovných jednotiek tvoria zostatky jednotlivých súvahových účtov podľa vytvoreného účtového rozvrhu nadväzujúceho na rámcovú účtovú osnovu.

V stĺpci 1 (netto) sa vykazujú položky strany aktív za bežné účtovné obdobie, v ktorých sú zahrnuté oprávky a opravné položky vytvorené k jednotlivým položkám strany aktív súvahy. V stĺpci 2 (netto) sa vykazujú položky strany aktív za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. V aktívach súvahy sú medzi dvoma lomkami uvedené čísla účtov, ktoré tvoria oprávky a opravné položky k majetku.

V stĺpci 3 sa vykazujú jednotlivé položky strany pasív za bežné účtovné obdobie a v stĺpci 4 sa vykazujú jednotlivé položky strany pasív za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

Konečné zostatky tzv. „obojakých účtov“ pohľadávok alebo záväzkov (účty 316, 336, 341, 342, 343, 345, 346 a 347), kde sa účtuje aj pohľadávka aj záväzok – sa v súvahe vykážu podľa syntetického zostatku príslušného účtu v aktívach alebo v pasívach (§ 2 ods. 4).

V prípade, že ide o novo vzniknutú účtovnú jednotku, ktorá zostavuje prvú účtovnú závierku, sa v súvahe v stĺpcoch 2 a 4 vykazujú údaje z otváracej súvahy.

Pohľadávky a záväzky sa v súvahe vykazujú ako dlhodobé alebo krátkodobé podľa zostatkovej doby ich splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje individuálna účtovná závierka. Časť dlhodobého záväzku a časť dlhodobej pohľadávky, ktorých splatnosť nie je dlhšia ako jeden rok odo dňa, ku ktorému sa zostavuje individuálna účtovná závierka, sa vykazuje v súvahe ako krátkodobý záväzok alebo krátkodobá pohľadávka.

Ak účtovná jednotka v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období účtovala v jednoduchom účtovníctve, potom údaje v stĺpcoch 2 a 4 neuvádza. Mikro účtovná jednotka vykazuje údaje v súvahe v celých eurách.

Informácie o výnosoch a nákladoch mikro účtovná jednotka poskytne formou Výkazu ziskov a strát, pričom rovnako ako pri súvahe, bude pri jeho zostavovaní vychádzať z konečných stavov nákladových a výnosových účtov, vytvorených podľa účtového rozvrhu a rámcovej účtovej osnovy. V stĺpci 1 sa vykazujú náklady, výnosy a výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie a v stĺpci 2 za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. Ak bude účtovná závierka zostavovaná novovzniknutou účtovnou jednotkou, resp. účtovnou jednotkou, ktorá v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období účtovala v jednoduchom účtovníctve, údaje sa v stĺpci 2 vykazovať nebudú. Údaje sa vo výkazoch uvádzajú v celých eurách.

Mikro účtovná jednotka vykazuje výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti a výsledok hospodárenia z finančnej činnosti – teda mimoriadna činnosť sa neúčtuje ani nevykazuje (§ 3 ods. 1).

TIP:

Rovnako ako pri klasickej súvahe a výkaze ziskov a strát sa dá aj jej zjednodušená forma krížovo skontrolovať. V tomto prípade bude platiť, že:

  • suma v riadku 01 stĺpci 1 súvahy = sume v riadku 24 stĺpci 3 súvahy,

  • suma v riadku 01 stĺpci 2 súvahy = sume v riadku 24 stĺpci 4 súvahy,

  • suma vo výkaze ziskov a strát v riadku 38 stĺpci 1 = sume v súvahe v riadku 33 stĺpci 1,

  • suma vo výkaze ziskov a strát v riadku 38 stĺpci 2 = sume v súvahe v riadku 33 stĺpci.

Mikro účtovné jednotky sa, bohužiaľ, nevyhnú povinnosti zostaviť Poznámky. Poznámky však nemusia zostavovať v takom rozsahu ako bežné účtovné jednotky, ale musia ich zostaviť v zmysle § 4 cit. postupov tak, aby informácie v nich uvedené boli užitočné, významné, zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé. Obsahová náplň poznámok pozostáva z popisných informácií a číselných údajov podľa prílohy č. 1 cit. opatrenia (poznámky neobsahujú povinné tabuľky, je však možné ich dobrovoľne použiť).V prípade, že sa mikro účtovná jednotka rozhodne, môže vo svojich poznámkach uviesť aj iné informácie, ktoré sú nad rámec požadovaných. Údaje v poznámkach sa uvádzajú za bežné účtovné obdobie a v celých eurách.

V poznámkach sa uvádzajú:

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: