dnes je 27.7.2021

Input:

Charakteristika účtovnej závierky a jej zostavenie za rok 2020

10.11.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4 Charakteristika účtovnej závierky a jej zostavenie za rok 2020

Ing. Ivana Redekyová, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult

Účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva môžu vo všeobecnosti zostaviť tri druhy účtovných závierok, a síce riadnu účtovnú závierku, mimoriadnu účtovnú závierku alebo priebežnú účtovnú závierku. To, ktorú účtovnú závierku musí v danom okamihu účtovná jednotka zostaviť, definuje zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov v § 17 ods. 6 ZoÚ, ktorý hovorí, že účtovná jednotka zostavuje účtovnú závierku vždy, keď uzavrie účtovné knihy podľa § 16 cit. zákona, pričom ak ich uzavrie k poslednému dňu účtovného obdobia, potom zostavuje riadnu účtovnú závierku. Ak účtovná jednotka uzavrie účtovné knihy v iný deň ako v posledný deň účtovného obdobia, potom je povinná zostaviť mimoriadnu účtovnú závierku. Pri priebežnej účtovnej závierke sa účtovné knihy neuzatvoria a inventarizácia sa vykonáva len z dôvodu ocenenia.

Účtovná závierka ako štruktúrovaná prezentácia skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, musí poskytovať verný a pravdivý obraz o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva, ako aj o jej finančnej situácii. Účtovnú závierku v jednoduchom účtovníctve tvoria dva výkazy, a to:

  • výkaz o príjmoch a výdavkoch,

  • výkaz o majetku a záväzkoch.

Od 31. 12. 2014 sa už nepoužívajú uvedené výkazy samostatne, ale účtovná jednotka ich predkladá ako jeden štruktúrovaný dokument, ktorý sa v podstate skladá z doteraz používaného výkazu o príjmoch a výdavkoch a výkazu o majetku a záväzkoch.

Účtovná závierka sa podľa § 22 opatrenia o postupoch účtovania v jednoduchom účtovníctve zostavuje z údajov peňažného denníka, knihy pohľadávok, knihy záväzkov, pomocných kníh a z výsledkov vykonanej inventarizácie majetku a záväzkov.

Samotné zostavenie účtovnej závierky znamená pre mnohé účtovné jednotky zavŕšenie účtovného roku a vyčíslenie výsledku hospodárenia. Avšak predtým, ako účtovná jednotka pristúpi k samotnému zostaveniu, musí vykonať množstvo iných tzv. uzávierkových činností. Činnosti