dnes je 5.7.2020

Input:

Inventarizačné rozdiely a ich účtovanie za rok 2019

11.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.3 Inventarizačné rozdiely a ich účtovanie za rok 2019

Ing. Ivana Redekyová; Ing. Eva Mihalíková; Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult

Inventarizačné rozdiely sú výsledkom inventarizácie, keď skutočný stav majetku, záväzkov a vlastného imania nezodpovedá stavu účtovnému. Môžu mať dvojaký charakter (§ 30 ods. 5 zákona o účtovníctve v znení neskorších predpisov):

  • manko vzniká, ak zistený skutočný stav je nižší ako stav v účtovníctve a ak ho nemožno preukázať účtovným záznamom; pri peňažných prostriedkoch a ceninách sa označuje ako schodok,

  • prebytok vzniká, ak zistený skutočný stav je vyšší ako stav v účtovníctve a ak ho nemožno preukázať účtovným záznamom.

Nie každý rozdiel medzi skutočným a účtovným stavom je považovaný za manko. Za manko nemožno považovať úbytky zásob v rámci normy prirodzených úbytkov, ktoré si účtovná jednotka určila vo vnútropodnikovej smernici. Za manko sa tiež nepovažujú rozdiely z úpravy ocenenia podľa § 26 § 27 cit. zákona, napr. pokles reálnej hodnoty majetku (v takomto prípade účtovná jednotka vytvorí opravnú položku).

Vznik inventarizačných rozdielov musí účtovná jednotka zachytiť v účtovníctve a účtuje ich vždy v rámci toho účtovného obdobia, s ktorým súvisia.

Účtovanie inventarizačných rozdielov je upravené v postupoch účtovania, konkrétne v § 11 a v § 21 ods. 2 opatrenia MF SR č. 23054/2002-92 v znení neskorších predpisov. Inventarizačné rozdiely sa vo všeobecnosti účtujú na príslušné účty nákladov a výnosov. Výnimku tvoria len chýbajúce cenné papiere, kedy sa ich úbytok vykáže na analytickom účte Cenné papiere v umorovacom konaní a schodok peňažných prostriedkov a cenín sa bude účtovať ako pohľadávka voči hmotne zodpovednému zamestnancovi.

V zmysle § 18 ods. 15 postupov účtovania v znení neskorších predpisov sa inventarizačné rozdiely zistené pri inventarizácii záväzkov (ich skutočná hodnota je vyššia alebo nižšia ako hodnota zachytená v účtovníctve) účtujú priamo na účte záväzkov so súvzťažným zápisom na ťarchu príslušného nákladového alebo v prospech príslušného výnosového účtu. Nevytvárajte tak opravné položky v prípade, že skutočná hodnota záväzku je nižšia ako účtovná. V prípade, ak sú skutočne zistené záväzky nižšie, ako je ich účtovný stav (napr. z dôvodu, že zanikla povinnosť ich úhrady), sa zánik záväzku zaúčtuje na ťarchu príslušného záväzkového účtu a v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti, resp. 668 – Ostatné finančné výnosy. Naopak, ak je skutočne zistený stav záväzkov vyšší ako je ich účtovný stav (napr. z dôvodu povinnosti platenia zmluvných pokút, penále alebo úrokov z omeškania), potom sa tento rozdiel zaúčtuje na ťarchu nákladového účtu 544 – Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania, resp. 545 – Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania so súvzťažným zápisom v prospech príslušného záväzkového účtu.

Manko vždy predstavuje úbytok aktív (majetku) so súvzťažným zápisom prírastku nákladov, konkrétne účty 549 – Manká a škody alebo 569 – Manká a škody na finančnom majetku. Účtovanie sa ďalej bude odvíjať aj od charakteru manka, t. j., či ide o zavinené alebo nezavinené manko. Zavinené manko sa zaúčtuje, ak je známy vinník, ako predpis pohľadávky voči vinníkovi so súvzťažným zápisom v prospech výnosového účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti alebo 668 – Ostatné finančné výnosy. Schodok na peňažných prostriedkoch, vrátane cenín, sa bude vždy účtovať ako pohľadávka voči hmotne zodpovednej osobe.

Prebytok predstavuje vždy prírastok majetku, ktorý sa účtuje na ťarchu príslušného majetkového účtu. Zistený prebytok nakúpených zásob bude prírastok majetkového účtu spolu s prírastkom výnosového účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti. Prebytok zásob vlastnej výroby sa bude účtovať ako prírastok vecne súvisiaceho majetkového účtu a prírastok interných výnosov v účtovej skupine 61 – Zmeny stavu vnútroorganizačných služieb. Prebytok dlhodobého majetku – odpisovaného bude predstavovať prírastok príslušného majetkového účtu so súvzťažným zápisom v prospech účtu 384 – Výnosy budúcich období. O výnosoch budúcich období sa účtuje z dôvodu neutralizácie dopadu tejto skutočnosti na výsledok hospodárenia, nakoľko sa budú zúčtovávať vo výške odpisov vzťahujúcich sa na tento majetok. Nedôjde tak k zníženiu základu dane účtovnej jednotky (obdobný postup sa využíva aj v prípade účtovania o darovanom dlhodobom majetku – odpisovanom). Prebytok dlhodobého majetku – neodpisovaného sa účtuje na ťarchu príslušného účtu majetku so súvzťažným zápisom v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti.

Inventarizačné rozdiely zistené v prípade pohľadávok sa účtujú na rovnakom princípe, ako inventarizačné rozdiely zistené v prípade záväzkov. Ak účtovná jednotka prostredníctvom dokladovej inventúry zistí, že skutočný stav pohľadávok je nižší ako stav účtovný (napr. z dôvodu ich premlčania alebo nevymožiteľnosti), je povinná zistený rozdiel zaúčtovať ako odpis pohľadávky, t. j., vykonať zápis na ťarchu účtu 546 – Odpis pohľadávky a v prospech príslušného pohľadávkového účtu. V opačnom prípade, t. j., keď je skutočný stav vyšší ako účtovný (napr. z dôvodu vzniku zmluvných pokút, penále alebo úrokov z omeškania na strane odberateľa), potom účtovná jednotka účtuje na ťarchu príslušného pohľadávkového účtu a zároveň v prospech účtu 644 – Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania, resp. 645 – Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania.

Účtovanie inventarizačných rozdielov zistených na dlhodobom majetku

Účt. doklad Účtovný prípad MD D 
IÚD  Manko na dlhodobom nehmotnom majetku  549  07x  
IÚD  Manko na dlhodobom hmotnom majetku – odpisovanom  549  08x  
IÚD  Manko na dlhodobom hmotnom majetku – neodpisovanom  549  03x  
IÚD  Manko na dlhodobom finančnom majetku  569  06x  
IÚD  Prebytok dlhodobého nehmotného majetku  01x  384  
IÚD  Prebytok dlhodobého hmotného majetku – odpisovaného  02x  384  
IÚD  Prebytok dlhodobého hmotného majetku – neodpisovaného  03x  648  
IÚD  Predpis náhrady manka – voči zamestnancovi  335  648, 668  
IÚD  Predpis náhrady manka – voči poisťovni  378  648, 668  
IÚD  Predpis náhrady manka – tretia osoba  378  648, 668  
IÚD  Manko na nedokončenom dlhodobom nehmotnom majetku  549  041  
IÚD  Manko na nedokončenom dlhodobom hmotnom majetku  549  042  
IÚD  Prebytok nedokončeného dlhodobého nehmotného majetku  041  648  
IÚD  Prebytok nedokončeného dlhodobého hmotného majetku  042  648  

Účtovanie inventarizačných rozdielov zistených na zásobách pri spôsobe A

Účt. doklad Účtovný prípad MD D