dnes je 27.7.2021

Input:

Inventúra za rok 2020

10.11.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.6.1 Inventúra za rok 2020

Ing. Ivana Redekyová, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult

Vykonaniu inventarizácie, ktorým je porovnanie skutočného stavu so stavom účtovným, však predchádza inventúra, t. j., zistenie skutočného stavu majetku a záväzkov v danej účtovnej jednotke v zmysle § 30 ZoÚ zákona o účtovníctve. Pri majetku hmotnej povahy (napr. zásoby, dlhodobý hmotný majetok, ale aj pri cenných papieroch v listinnej podobe a pod.) sa skutočný stav zisťuje vykonaním fyzickej inventúry. Naopak, skutočný stav záväzkov či pohľadávok sa zisťuje dokladovou inventúrou. V prípade, že to povaha majetku a záväzkov v účtovnej jednotke vyžaduje, môže účtovná jednotka využiť aj kombinovanú inventúru, t. j., spojenie fyzickej a dokladovej inventúry.

Fyzická inventúra

Vykonáva sa meraním, vážením, počítaním, mechanickým prepočtom pri voľne uloženom materiáli, alebo inými obdobnými metódami, pričom sa vychádza z merných jednotiek už v účtovníctve používaných.

Dokladová inventúra

Skutočný stav sa zisťuje na základe existujúcich písomností, t. j. rôzne doklady, zmluvy, licencie, listiny a pod. Spočíva v preverení správnosti zostatku alebo stavu príslušných účtov. Inventúra sa vykonáva na syntetických i analytických účtoch.

Kombinovaná inventúra

Pri kombinovanej inventúre sa skutočný stav zisťuje za pomoci fyzickej a dokladovej inventúry. Zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov dokonca v § 30 ods. 1 ustanovuje, že účtovná jednotka používa kombinovanú inventúru, keď je to možné.

Inventúra hmotného majetku okrem zásob, ktorú nemožno vykonať ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, je možné vykonať v priebehu posledných troch mesiacov účtovného obdobia, resp. počas prvého mesiaca nasledujúceho účtovného obdobia. Výnimku tvoria len zásoby, ktoré je možné inventarizovať kedykoľvek v priebehu účtovného obdobia s tým, že skutočný stav zásob ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, účtovná jednotka preukáže dokladmi o úbytku a prírastku zásob odo dňa vykonania fyzickej inventúry za predpokladu, že bola vykonaná pred 31. decembrom, resp. počas prvého mesiaca nasledujúceho účtovného obdobia. Skutočné stavy majetku a záväzkov sa zachytávajú v tzv. inventúrnom súpise, ktorý musí obsahovať všetky údaje uvedené v § 30