dnes je 28.5.2020

Input:

Inventúra - zistenie skutočného stavu majetku, záväzkov a ich rozdielu za rok 2019

11.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.1 Inventúra – zistenie skutočného stavu majetku, záväzkov a ich rozdielu za rok 2019

Ing. Ivana Redekyová; Ing. Eva Mihalíková; Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult

Nemýľme si pojmy inventarizácia a inventúra

Medzi pojmami inventarizácia a inventúra je rozdiel. Inventarizácia predstavuje overenie, či skutočný stav zodpovedá stavu účtovnému. Naopak, inventúra je metóda, ktorou sa zisťuje iba skutočný stav majetku a záväzkov.

Povinnosť vykonať inventúru pri inventarizácii majetku ustanovuje § 30 ods. 1 zákona o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Účtovná jednotka zisťuje skutočný stav pri majetku hmotnej a nehmotnej povahy, vykonaním fyzickej inventúry. Pri záväzkoch, vlastnom imaní a tých zložkách majetku, pri ktorých nemožno vykonať fyzickú inventúru, sa skutočný stav zisťuje dokladovou inventúrou. Zákon o účtovníctve pozná aj pojem kombinovaná inventúra, t. j. inventúra, pri ktorej dochádza ku kombinácii fyzickej a dokladovej inventúry.

Fyzická inventúra

Vykonáva sa meraním, vážením, počítaním, mechanickým prepočtom pri voľne uloženom materiáli, alebo inými obdobnými metódami, pričom sa vychádza z merných jednotiek už v účtovníctve používaných.

Dokladová inventúra

Skutočný stav sa zisťuje na základe existujúcich písomností, t. j. rôzne doklady, zmluvy, licencie, listiny a pod. Spočíva v preverení správnosti zostatku alebo stavu príslušných účtov. Inventúra sa vykonáva na syntetických i analytických účtoch.

Kombinovaná inventúra

Pri kombinovanej inventúre sa skutočný stav zisťuje za pomoci fyzickej a dokladovej inventúry. Zákon o účtovníctve dokonca v § 30 ods. 1 zákona o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje, že účtovná jednotka používa kombinovanú inventúru, keď je to možné.

Fyzickú inventúru hmotného majetku okrem zásob, ktorú nemožno vykonať ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, možno podľa § 30 ods. 4 zákona o účtovníctve v znení neskorších predpisov vykonávať v priebehu posledných troch mesiacov účtovného obdobia, resp. v prvom mesiaci nasledujúcom po ukončení účtovného obdobia. Avšak množstvo zisteného hmotného majetku musí zodpovedať množstvu, ktoré by bolo bývalo vykázané k poslednému dňu účtovného obdobia. Účtovná jednotka je tak povinná stav takto zisteného hmotného majetku upraviť o prírastky a úbytky hmotného majetku za dobu od skončenia fyzickej inventúry do konca účtovného obdobia, prípadne za dobu od začiatku nasledujúceho účtovného obdobia do dňa skončenia fyzickej inventúry v prvom mesiaci tohto účtovného obdobia.

Fyzickú inventúru zásob môže účtovná jednotka v zmysle § 30 ods. 4zákona o účtovníctve v znení neskorších predpisov vykonávať kedykoľvek