dnes je 28.5.2020

Input:

Inventúrny súpis ako výstup inventúry a inventarizačný zápis ako výstup inventarizácie za rok 2019

11.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.2 Inventúrny súpis ako výstup inventúry a inventarizačný zápis ako výstup inventarizácie za rok 2019

Ing. Ivana Redekyová; Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult; Ing. Eva Mihalíková

Inventúrny súpis je výsledkom inventarizácie, ktorý zabezpečuje preukázateľnosť účtovníctva zakotvenú v § 8 ods. 4 zákona o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Má charakter účtovného záznamu, ktorý musí v zmysle § 30 ods. 2 cit. zákona obsahovať tieto údaje:

 • obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky; právnické osoby uvedú sídlo, fyzické osoby bydlisko a miesto podnikania, ak sa líši od miesta bydliska,

 • deň začatia inventúry, deň, ku ktorému bola inventúra vykonaná, a deň skončenia inventúry,

 • stav majetku s uvedením jednotiek množstva a ceny podľa § 25 toho istého zákona,

 • miesto uloženia majetku,

 • meno, priezvisko a podpisový záznam hmotne zodpovednej osoby alebo zodpovednej osoby za príslušný druh majetku,

 • zoznam záväzkov a ich ocenenie podľa § 25 toho istého zákona,

 • zoznam skutočného stavu rozdielu majetku a záväzkov (t. j. vlastného imania),

 • odporúčania na posúdenie reálnosti ocenenia majetku a záväzkov zistené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a úprava ich ocenenia v zmysle § 26 a § 27 toho istého zákona,

 • meno, priezvisko a podpisový záznam osôb zodpovedných za zistenie skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov,

 • poznámky.

Stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v inventúrnych súpisoch sa porovnáva so stavom v účtovníctve a výsledky porovnania sa uvedú v inventarizačnom zápise ako inventarizačné rozdiely (§ 30 ods. 3 zákona o účtovníctve v znení neskorších predpisov).

Inventarizačný zápis je tiež účtovný záznam. Slúži na preukázanie vecnej správnosti účtovníctva a má tieto predpísané náležitosti:

 • obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky; právnické osoby uvedú sídlo, fyzické osoby bydlisko a miesto podnikania, ak sa líši od miesta bydliska,

 • výsledky vyplývajúce z porovnania skutočného stavu majetku, záväzkov a vlastného imania s účtovným stavom,

 • výsledky vyplývajúce z posúdenia reálnosti ocenenia majetku a záväzkov podľa § 26 a § 27zákona o účtovníctve v znení neskorších predpisov,

 • meno, priezvisko a podpisový záznam osoby alebo osôb zodpovedných za vykonanie inventarizácie v účtovnej jednotke.

Pamätajte:

Zákon o účtovníctve ustanovuje povinnosť uchovávať inventúrne súpisy ako aj inventarizačné zápisy minimálne po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú (§ 35 ods. 3 ZoÚ).

Pričom v súlade s § 31 ZoÚ môže účtovná jednotka archivovať účtovné záznamy v písomnej forme alebo v elektronickej forme podľa jej vlastného rozhodnutia.

Oprava inventarizačného a inventúrneho súpisu

Nezabudnite, že