Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Inventúrny súpis ako výstup inventúry a inventarizačný zápis ako výstup inventarizácie za rok 2018

8.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.2 Inventúrny súpis ako výstup inventúry a inventarizačný zápis ako výstup inventarizácie za rok 2018

Ing. Ivana Redekyová; Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult; Ing. Eva Mihalíková

Inventúrny súpis je výsledkom inventarizácie, ktorý zabezpečuje preukázateľnosť účtovníctva zakotvenú v § 8 ods. 4 zákona o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Má charakter účtovného záznamu, ktorý musí v zmysle § 30 ods. 2 cit. zákona obsahovať tieto údaje:

- obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky; právnické osoby uvedú sídlo, fyzické osoby bydlisko a miesto podnikania, ak sa líši od miesta bydliska,

-deň začatia inventúry, deň, ku ktorému bola inventúra vykonaná, a deň skončenia inventúry,

-stav majetku s uvedením jednotiek množstva a ceny podľa § 25 toho istého zákona,

-miesto uloženia majetku,

-meno, priezvisko a podpisový záznam hmotne zodpovednej osoby alebo zodpovednej osoby za príslušný druh majetku,

-zoznam záväzkov a ich ocenenie podľa § 25 toho istého zákona,

-zoznam skutočného stavu rozdielu majetku a záväzkov (t. j. vlastného imania),

-odporúčania na posúdenie reálnosti ocenenia majetku a záväzkov zistené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a úprava ich ocenenia v zmysle § 26 § 27 toho istého zákona,

-meno, priezvisko a podpisový záznam osôb zodpovedných za zistenie skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov,

- poznámky.

Stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v inventúrnych súpisoch sa porovnáva so stavom v účtovníctve a výsledky porovnania sa uvedú v inventarizačnom zápise ako inventarizačné rozdiely (§ 30 ods. 3 zákona o účtovníctve v znení neskorších predpisov).

Inventarizačný zápis je tiež účtovný záznam. Slúži na preukázanie vecnej správnosti účtovníctva a má tieto predpísané náležitosti:

- obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky; právnické osoby uvedú sídlo, fyzické osoby bydlisko a miesto podnikania, ak sa líši od miesta bydliska,

- výsledky vyplývajúce z porovnania skutočného stavu majetku, záväzkov a vlastného imania s účtovným stavom,

- výsledky vyplývajúce z posúdenia reálnosti ocenenia majetku a záväzkov podľa § 26 § 27zákona o účtovníctve v znení neskorších predpisov,

- meno, priezvisko a podpisový záznam osoby alebo osôb zodpovedných za vykonanie inventarizácie v účtovnej jednotke.

Pamätajte

Zákon o účtovníctve ustanovuje povinnosť uchovávať inventúrne súpisy ako aj inventarizačné zápisy minimálne po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú (§ 35 ods. 3 ZoÚ).

Pričom v súlade s § 31 ZoÚ môže účtovná jednotka archivovať účtovné záznamy v písomnej forme alebo v elektronickej forme podľa jej vlastného rozhodnutia.

Oprava inventarizačného a inventúrneho

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: