dnes je 12.8.2020

Input:

Lehoty na doručenie účtovnej závierky správcovi registru za rok 2019

3.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.2 Lehoty na doručenie účtovnej závierky správcovi registru za rok 2019

Ing. Ivana Redekyová; Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult

Účtovné jednotky sú povinné riadnu individuálnu alebo mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku uložiť v registri najneskôr do 6 mesiacov od dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Osobitným predpisom sa v tomto prípade myslí zákon č. 595/2003 o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorý ustanovuje, že účtovná jednotka je povinná spolu s daňovým priznaním doručiť správcovi dane i účtovnú závierku, a to v lehote na podanie daňového priznania. De facto majú účtovné jednotky predkladajúce riadnu účtovnú závierku lehotu len 3 mesiace.

Účtovné jednotky, na ktoré sa vzťahuje povinnosť overovania účtovnej závierky audítorom podľa § 19§ 22§ 22azákona o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ukladajú v registri aj správu audítora. Ak účtovná jednotka nemá účtovnú závierku overenú v stanovenej lehote, ukladá neoverenú účtovnú závierku a správu audítora uloží v registri dodatočne, najneskôr do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje.

Konsolidované účtovné závierky zostavené podľa § 22alebo § 22acit. zákona o účtovníctve v znení neskorších predpisov bez ohľadu na to, či ide o riadne alebo mimoriadne, sa musia do registra vložiť do jedného roka od skončenia účtovného obdobia spolu so správou audítora.

Osobitným prípadom je situácia, ak účtovná jednotka nemá schválenú účtovnú závierku. V tomto prípade uloží do registra závierku v neschválenej forme s tým, že oznámenie o dátume jej schválenia uloží do registra dodatočne, a to najneskôr do pätnástich pracovných dní odo dňa jej schválenia.

V zmysle § 40 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov je štatutárny orgán povinný predložiť valnému zhromaždeniu, resp. inému obdobnému orgánu, zostavenú účtovnú závierku za účelom jej schválenia, a to do 6 mesiacov od skončenia účtovného obdobia. Ak je účtovným obdobím kalendárny rok, táto lehota uplynie na konci júna bežného roku. Valné zhromaždenie má potom po predložení účtovnej závierky lehotu 3 mesiace na jej schválenie.

V prípade účtovných jednotiek, ktoré majú povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, sa postupuje podľa toho, či má účtovná jednotka závierku už overenú audítorom alebo ešte nie. V prípade, že v lehote, v ktorej je účtovná jednotka povinná doručiť účtovnú závierku správcovi registra, už má k dispozícií aj správu audítora, potom sa do registra vkladá závierka spolu s touto správou. Ak však účtovná jednotka nestihla nechať účtovnú závierku overiť audítorom do lehoty na podanie daňového priznania, potom do registra vloží neoverenú závierku s tým, že správcu registra o tejto skutočnosti informuje a správu audítora vloží dodatočne, najneskôr však do jedného roka od skončenia účtovného obdobia. Rovnako je účtovná jednotka povinná, pri dodatočnom uložení správy audítora, uviesť aj informáciu, ku ktorej účtovnej závierke sa správa