dnes je 19.7.2024

Input:

OPATRENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. júna 2023 č. MF/006455/2023-74 o správe s informáciami o dani z príjmov

23.6.2023, Zdroj: Finančné riaditeľstvo SRČas čítania: 7 minút

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 21a ods. 6 a § 23a ods. 11 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 407/2022 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1

Týmto opatrením sa ustanovujú náležitosti správy s informáciami o dani z príjmov (ďalej len „správa“), ich usporiadanie a elektronický formát, v ktorom účtovné jednotky, ktorým vznikla povinnosť uloženia správy podľa § 21a až 21c zákona, ukladajú správu do registra účtovných závierok (ďalej len „register“).

§ 2

Na účely tohto opatrenia sa rozumie:

a) daňovou jurisdikciou jurisdikcia štátu alebo jurisdikcia iného nesamostatného územia, ktorá má v oblasti dane z príjmov právnických osôb daňovú autonómiu,

b) výnosmi suma výnosov vypočítaná ako:

1. suma tržieb a ostatných výnosov vykázaná v súlade s osobitným