dnes je 12.8.2020

Input:

Právna úprava účtovnej závierky pre mikro účtovné jednotky za rok 2019

3.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2 Právna úprava účtovnej závierky pre mikro účtovné jednotky za rok 2019

Ing. Ivana Redekyová; Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult

Podľa § 35 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov sú podnikatelia povinní viesť účtovníctvo v rozsahu a spôsobom podľa osobitného predpisu. Týmto osobitným predpisom je už spomínaný zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje nielen rozsah, spôsob a preukázateľnosť vedenia účtovníctva, ale aj rozsah, obsah a preukázateľnosť účtovnej závierky a od 1. 1. 2012 (s účinnosťou od 1. 1. 2014) upravuje aj register účtovných závierok. Nakoľko sú mikro účtovné jednotky predmetom úpravy zákona o účtovníctve, bude sa na nich tento právny predpis rovnako vzťahovať.

Nemenej dôležitým právnym prameňom, ktorým sa účtovné jednotky, ktoré sa rozhodnú byť mikro účtovnou jednotkou, budú musieť riadiť, je opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. decembra 2013 č. MF/15464/2013-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre mikro účtovné závierky. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 24. septembra 2014 č. MF/18008/2014-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/15464/2013-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre mikro účtovné jednotky.

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 6. decembra 2017 č. MF/14775/2017-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. decembra 2013 č. MF/15464/2013-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre mikro účtovné jednotky v znení opatrenia z 24. septembra 2014 č. MF/18008/2014-74