dnes je 27.7.2021

Input:

Právna úprava účtovnej závierky za rok 2020

10.11.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2 Právna úprava účtovnej závierky za rok 2020

Ing. Ivana Redekyová, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult

Základnou právnou normou, z ktorej je pri zostavovaní účtovnej závierky potrebné vychádzať, je zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje najmä rozsah, spôsob a preukázateľnosť vedenia účtovníctva fyzických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú alebo inú samostatne zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje skutočne výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov. V prípade, že zákon o účtovníctve považuje danú fyzickú osobu za účtovnú jednotku, potom je táto osoba povinná sa riadiť ustanoveniami tohto zákona, ktorý okrem iného upravuje aj postup pri zostavení účtovnej závierky.

Povinnosť zostaviť účtovnú závierku majú len tie fyzické osoby - podnikatelia, ktorí účtujú v sústave jednoduchého účtovníctva. Podnikatelia, ktorí uplatňujú paušálne výdavky alebo vedú osobitnú daňovú evidenciu, nemajú povinnosť zostavenia účtovnej závierky, nakoľko ich zákon o účtovníctve nepovažuje za účtovné jednotky.

Druhou dôležitou právnou normou je opatrenie č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky, účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatne zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov v znení neskorších opatrení (ďalej len „postupy účtovania“). Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 2. decembra 2015 č. MF/18451/2015-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov.

Opatrenie MF SR z 12. septembra 2018 č. MF/13414/2018-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov v znení neskorších predpisov. V slovenskej právnej úprave by ste síce našli osobitnú právnu normu zaoberajúcu sa priamo účtovnou závierkou, avšak táto norma je určená len pre účtovné jednotky účtujúce v sústave podvojného účtovníctva. V prípade jednoduchého účtovníctva ešte doposiaľ nebol dokument, týkajúci sa tejto problematiky, vydaný. Z tohto dôvodu sa pri jej zostavovaní musia