dnes je 28.5.2020

Input:

Tvorba a zúčtovanie opravných položiek za rok 2019

11.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3 Tvorba a zúčtovanie opravných položiek za rok 2019

Ing. Ivana Redekyová; Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult

Pri tvorbe opravných položiek musíte byť veľmi opatrní aj napriek tomu, že Vám táto povinnosť vyplýva priamo zo zákona. Opravné položky sú upravené v § 26zákona o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Tvoria sa v zmysle zásady opatrnosti, keď nastane predpoklad zníženia budúcich ekonomických úžitkov.

Opravné položky sa tvoria len pri prechodnom znížení hodnoty majetku, zatiaľ čo trvalé zníženie je v účtovníctve vyjadrené prostredníctvom odpisov.

Účtovná jednotka je povinná vytvoriť opravnú položku podľa § 26 ods. 1cit. zákona, ak ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, existuje opodstatnený predpoklad zníženia hodnoty majetku pod jeho účtovnú hodnotu. Účtovná jednotka je ďalej povinná opravnú položku zrušiť, resp. upraviť jej výšku, ak nastane zmena predpokladu zníženia hodnoty.

Povinnosťou účtovnej jednotky je v procese tvorby účtovnej závierky skontrolovať aj opodstatnenosť už existujúcich opravných položiek v účtovníctve. V prípade zmeny je potrebné vykonať nápravu – zúčtovanie opravnej položky, ktorá môže spočívať buď v úprave hodnoty opravnej