dnes je 28.5.2020

Input:

Tvorba rezerv za rok 2019

11.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2 Tvorba rezerv za rok 2019

Ing. Ivana Redekyová; Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult;

Tvorba rezerv je jednou z ďalších prác spojených so zostavením účtovnej závierky, ktorú účtovnej jednotke prikazuje zákon. Účtovná jednotka je povinná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, zohľadniť predpokladané riziká a straty, ktoré sa týkajú jej majetku a záväzkov, a ktoré sú známe ku dňu zostavenia účtovnej závierky. Zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov v § 26definuje rezervy ako záväzky spojené s neistým časovým vymedzením alebo výškou. Rezervy sa v účtovníctve tvoria na predpokladané budúce udalosti, ktoré účtovná jednotka nevie spoľahlivo oceniť a ani nevie zaručiť, že v budúcnosti nastanú.

Problematika tvorby rezerv je obsiahnutá v § 19 postupov účtovania v znení neskorších predpisov. Ustanovenie rezervy definuje ako záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť účtovnej jednotky, ktorá vznikla z minulých udalostí a je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži ekonomické úžitky účtovnej jednotky. Pre rezervy je typická skutočnosť, že nie je známa presná výška záväzku, na ktorú sa vzťahujú, a preto sa stanovujú odhadom pri zohľadnení všetkých rizík a neistôt. Stanovená suma by mala byť dostatočná na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu jej prípadného vzniku.

Rezerva sa tvorí na základe zásady opatrnosti na riziká a straty, ktoré môžu účtovnú jednotku v budúcnosti ohroziť. Ich hodnota by teda mala odzrkadľovať reálnu očakávanú výšku záväzku a účtovná jednotka by nemala pri jej tvorbe zbytočne príliš zveličovať.

Spôsob tvorby a používanie rezerv sa stanoví vo vnútropodnikovej smernici, ktorú si vytvorí každá účtovná jednotka osobitne podľa svojich potrieb. Rezerva sa môže použiť len na účel, na ktorý bola vytvorená. Zostatky rezerv sa prevádzajú do ďalšieho obdobia. Keďže rezerva je považovaná za zdroj krytia, nebudú mať príslušné účty nikdy aktívny zostatok.

Nezabudnite:

Aj rezervy sú predmetom dokladovej inventúry a teda inventarizácie, ktorú účtovná jednotka musí vykonať na konci účtovného obdobia. Pri inventarizácii sa posudzuje ich výška a odôvodnenosť. V prípade zistenia zmien sa výška už vytvorenej rezervy upraví.

Podľa § 19 ods. 7 postupov účtovania v znení neskorších predpisov sa rezervy vzťahujú na povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z uzavretých zmlúv alebo z dobrovoľného rozhodnutia účtovnej jednotky splniť si povinnosť voči tretej strane. Spomínaný paragraf taxatívne vymenováva rezervy, ktoré môže účtovná jednotka vytvoriť na:

 • náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia,

 • reklamácie a záručné opravy,

 • odstránenie odpadov a obalov,

 • rekultiváciu pozemkov,

 • demoláciu budov,

 • odstupné,

 • nevyčerpané dovolenky, vrátane sociálneho poistenia,

 • odmeny členom dozornej rady a iných orgánov spoločnosti,

 • nevyfakturované dodávky a služby,

 • členské príspevky do zväzov, spolkov, komôr a pod., ktoré sa týkajú vykazovaného účtovného obdobia,

 • bonusy, skontá, rabaty a pod., ktoré sa týkajú výrobkov, tovaru a služieb predaných pred ukončením vykazovaného účtovného obdobia,

 • náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia,

 • náklady na zostavenie daňového priznania za vykazované účtovné obdobie,

 • pokuty a penále,

 • finančné povinnosti vyplývajúce z ručenia a záruk,

 • povinnosť spätného odkúpenia obalov,

 • prebiehajúce a hroziace súdne spory,

 • vyplácanie prémií a odmien,

 • vyplácanie odchodného, vyplácanie plnení pre zamestnancov pri životných jubileách alebo pracovných jubileách a iných plnení pre zamestnancov,

 • provízie obchodným zástupcom,

 • na stratové zmluvy a nevýhodné zmluvy, ktorými sú zmluvy, pri ktorých náklady nevyhnutné na splnenie zmluvných povinností prevyšujú ekonomický úžitok, ktorý sa zo zmluvy očakáva,

 • náklady na uvedenie prenajatého majetku do pôvodného stavu,

 • vypustené emisie do ovzdušia,

 • iné riziká a straty súvisiace s činnosťou účtovnej jednotky.

Hoci sú rezervy taxatívne vymenované v postupoch účtovania (viď vyššie), môžu vzniknúť aj iné rezervy. Umožňuje to § 19 ods. 7 písm. x) cit. postupov účtovania, ktorý hovorí, že účtovná jednotka môže vytvoriť rezervy aj na iné riziká a straty, ktoré ale súvisia s činnosťou účtovnej jednotky.

V praxi účtovná jednotka tvorí rezervy predovšetkým na obstaraný majetok alebo na vykonané služby, ktoré boli účtovnej jednotke dodané, ale nie je presne vymedzená ich výška alebo splatnosť, alebo na budúce náklady, ktoré účtovná jednotka v budúcnosti očakáva.

Rezervy v účtovníctve delíme aj z časového hľadiska na krátkodobé a dlhodobé rezervy.

Krátkodobé rezervy sú charakteristické dobou splatnosti, resp. dobou splnenia záväzku, ktorá je kratšia ako jeden rok, t. j., predpokladá sa použitie rezervy v nasledujúcom účtovnom období. Krátkodobé rezervy sa môžu tvoriť:

 • na nevyčerpané dovolenky,

 • na nevyfakturované dodávky a služby, ktorých sumu účtovná jednotka nepozná,

 • rezervy na náklady na zostavenie, overenie a zverejnenie účtovnej závierky, týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia,

 • na demoláciu