dnes je 15.6.2024

Input:

Účtovanie kurzových rozdielov v roku 2023

23.6.2023, , Zdroj: Verlag DashöferČas čítania: 24 minút

2023.06.1.3 Účtovanie kurzových rozdielov v roku 2023

Ing. Ivana Glazelová

Podľa zákona o účtovníctve je účtovná jednotka povinná viesť účtovníctvo a zostavovať účtovnú závierku v peňažných jednotkách meny euro. V prípade pohľadávok, záväzkov, podielov, cenných papierov, cenín a peňažných prostriedkov, ak sú vyjadrené v cudzej mene, je účtovná jednotka povinná účtovať v eurách aj v cudzej mene. Táto povinnosť platí aj pri opravných položkách, rezervách a technických rezervách, ak majetok a záväzky, ktorých sa týkajú, sú vyjadrené v cudzej mene.

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa v zmysle § 24 ods. 2 ZoÚ prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska:

  1. v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu alebo v iný deň, ak to ustanovuje osobitný predpis,
  2. v deň, ku ktorému