dnes je 16.9.2021

Input:

Účtovanie opravných položiek k pohľadávkam v roku 2021

27.7.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.07.1.2 Účtovanie opravných položiek k pohľadávkam v roku 2021

Ing. Roman Juráš

Posúdenie hodnoty pohľadávky sa vykonáva vždy ku dňu zostavenia účtovnej závierky kedy sa posudzuje opodstatnenosť a existencia prípadnej opravnej položky. Predpoklad zníženia hodnoty majetku je opodstatnený, ak nastala skutočnosť, ktorá je dôvodom na odhad zníženia budúcich ekonomických úžitkov z tohto majetku.

Opravná položka k pohľadávke sa tvorí najmä k pohľadávke, pri ktorej je opodstatnené predpokladať, že ju dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, k spornej pohľadávke voči dlžníkovi, s ktorým sa vedie spor o jej uznanie. Účtovná jednotka si kritériá na tvorbu opravných položiek určuje vo vnútornom predpise spoločnosti. Tieto môžu byť odlišné od kritérií na tvorbu opravných položiek uvedených v § 20 ZDP zákona o dani z príjmov. Z účtovného hľadiska je možné tvoriť opravnú položku aj

Najnovšie články
viac článkov