dnes je 16.9.2021

Input:

Účtovanie opravných položiek k zásobám v roku 2021

27.7.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.07.1.3 Účtovanie opravných položiek k zásobám v roku 2021

Ing. Roman Juráš

Posúdenie hodnoty zásob sa vykonáva vždy ku dňu zostavenia účtovnej závierky kedy sa posudzuje opodstatnenosť a existencia prípadnej opravnej položky. Opravná položka k zásobám sa tvorí, ak je opodstatnené predpokladať, že budúce ekonomické úžitky z tohto majetku sú nižšie ako ich ocenenie v účtovníctve. Opravná položka sa vytvára podľa § 23 ods. 1 postupov účtovania.

Ak sa pri inventarizácii zistí, že úžitková hodnota zásob nezodpovedá ich oceneniu v účtovníctve, prírastky hodnoty sa neúčtujú a úbytky hodnoty sú predmetom analýzy, a ak nie je zníženie hodnoty definitívne, vytvára sa opravná položka. Ak obstarávacia cena alebo vlastné náklady zásob (OC/VN zásob) sú vyššie, ako budú ekonomické úžitky z ich predaja alebo použitia pre vlastné potreby účtovnej jednotky, napríklad v dôsledku nepotrebnosti,

Najnovšie články
viac článkov