dnes je 14.6.2021

Input:

Účtovná závierka v príklade za rok 2020

12.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.1 Účtovná závierka v príklade za rok 2020

Ing. Ivana Redekyová, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult

Údaje o spoločnosti

Obchodný názov: ATOM, s. r. o.

Sídlo: Žitná 12, 821 01 Bratislava

IČO: 12 345 678

DIČ: 1234567890

IČ DPH: SK1234567890

Hlavný predmet činnosti: nákup a predaj spotrebného tovaru

Zdaňovacím obdobím účtovnej jednotky je kalendárny rok. O zásobách účtuje spôsobom A, t. j. pri ich účtovaní používa kalkulačné účty 111 – Obstaranie materiálu a 131 – Obstaranie tovaru. Spoločnosť nemá povinnosť mať účtovnú závierku overenú audítorom a z tohto dôvodu neúčtuje o odloženej dani z príjmov. V roku 2019 dosiahla zisk 19 500 €. Pri vzniku dňa 1. 5. 2002 spoločnosť vytvorila základné imanie vo výške 6 638,78 € (200 000 Sk). Daňové odpisy v roku 2020 tvorili čiastku 7 875 €. Pri výdavkoch na pohonné látky účtovná jednotka využíva metódu paušálnych výdavkov.

K 31. 12. 2020 mala účtovná jednotka tieto konečné zostatky na syntetických a analytických účtoch majetku, záväzkov a vlastného imania:

022 – Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 31 500,00 €

082 – Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a súborom hnuteľných vecí 14 900,00 €

132 – Tovar na sklade a v predajniach 23 000,00 €

139 – Tovar na ceste 1 500,00 €

211 – Pokladnica 704,28 €

221 – Bankové účty 19 800,00 €

311 – Odberatelia 8 000,00 €

321 – Dodávatelia 4 060,00 €

331 – Zamestnanci 2 582,30 €

336 – Zúčtovanie s orgánmi soc. poistenie a zdrav. poistenia (záväzok) 1 653,20 €

411 – Základné imanie 6 638,78 €

421 – Zákonný rezervný fond 1 170,00 €

428 – Nerozdelený zisk minulých rokov 6 000,00 €

431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní 19 500,00 €

461 – Bankové úvery 30 000,00 €

K 31. 12. 2019 evidovala účtovná jednotka nasledovné zahraničné pohľadávky a záväzky:

Odberatelia USA ........................ 1 780,31 € (2 000 USD, kurz ECB 1,1234 USD/EUR)

Odberatelia ČR ................................ 58,04 € (1 500 CZK, kurz ECB 25,408 CZK/EUR)

Dodávatelia ČR ............................... 98,39 € (2 500 CZK, kurz ECB 25,408 CZK/EUR)

P. č. Účtovný doklad Účtovný prípad Suma v EUR MD D 
1.  PFA/1  Obstaranie tovaru:     
a) cena bez DPH  1 327,77  131  -  
b) DPH  265,55  343  -  
c) cena s DPH  1 593,32  -  321  
2.  PRÍ  Prevzatie tovaru na sklad  1 327,77  132  131  
3.  VBU  Výplata miezd zamestnancom na ich osobné účty  2 582,30  331  221  
4.  VBU  Úhrada záväzkov zo soc. a zdravotného poistenia  1 653,20  336  221  
5.  PRÍ  Prevzatie tovaru na sklad, ku ktorému prišla faktúra v minulom roku  1 500,00  132  139  
6.  VBU  Poskytnutý preddavok na nákup softvéru pre potreby skladového hospodárstva  800,00  051  221  
7.  PFA/2  Obstaranie tovaru:     
a) cena bez DPH  1 200,00  131  -  
b) DPH  240,00  343  -  
c) cena s DPH  1 440,00  -  321  
8.  VPFA  Preprava tovaru vlastným motorovým vozidlom  70,00  131  622  
9.  PRÍ  Príjem tovaru na sklad  1 270,00  132  131  
10.  VFA/1  Predaj tovaru odberateľovi:     
a) cena bez DPH  2 500,00  -  604  
b) DPH  500,00  -  343  
c) cena s DPH  3 000,00  311  -  
11.  VYD  Vyskladnenie tovaru zo skladu  1 600,00  504  132  
12.  VPD  Nákup PHM:     
a) cena bez DPH  58,45  501  -  
b) DPH  11,69  343  -  
c) cena s DPH  70,14  -  211  
13.  VBU  Úhrada VFA/1  3 000,00  221  311  
14.  VBU  Nákup 10 000 CZK v komerčnej banke (kurz 24,180 CZK/EUR)  413,56  261  221  
15.  PPD  Príjem valút do pokladnice (kurz ECB 24,180 CZK/EUR)  413,56  221.2  261  
16.  VPD  Poskytnutý preddavok zamestnancovi na zahraničnú pracovnú cestu 7 000 CZK (kurz ECB 24,223 CZK/EUR)  288,98  335  211, resp. 211.2  
17.  VFA/2  Predaj tovaru odberateľovi:     
a) cena bez DPH  1 050,00  -  604  
b) DPH  210,00  -  343  
c) cena s DPH  1 260,00  311  -  
18.  VYD  Vyskladnenie tovaru zo skladu  800,00  504  132  
19.  IÚD, VPD  Vyúčtovanie pracovnej cesty – výdavky boli vo výške 8 000 CZK:     
a) zúčtovanie nákladov na pracovnú cestu vo výške poskytnutého preddavku  288,98  512  335  
b) nárok zamestnanca na doplatok zúčtovaný do nákladov na služobnú cestu  41,22  512  333  
c) zamestnávateľ doplatil rozdiel vyúčtovania zahraničnej služobnej cesty zamestnancovi z pokladnice v eurách – 1 000 CZK (kurz ECB 24,258 CZK/EUR)  41,22  333  211  
20.  VBU  Úhrada PFA/1  1 593,32  321  221  
21.  VPD  Nákup PHM:     
a) cena bez DPH  41,67  501  -  
b) DPH  8,33  343  -  
c) cena s DPH  50,00  -  211  
22.  PPD  Predaj tovaru v hotovosti:     
a) cena bez DPH  650,00  -  604  
b) DPH  130,00  -  343  
c) cena s DPH  780,00  211  -  
23.  VBU  Prevod peňažných prostriedkov z devízového účtu zriadeného v USD na bežný účet v eurách 4 000 USD (kurz 1,1125 USD/EUR)  3595,51  261  221, resp. 221.2  
24.  PFA/3  Prijatá faktúra od dodávateľa z USA za tovar 5 000 USD (kurz 1,1581 USD/EUR)  4 317,42  131  321, resp. 321.2  
25.  JCD  Výmer colnice k dovezenému tovaru:     
a) clo  850,00  131  -  
b) DPH  45,16  343  -  
c) spolu  895,16  -  379  
26.  PRI  Prevzatie tovaru na sklad  4 475,82  132  131  
27.  VBU  Inkaso odberateľskej faktúry od dodávateľa z USA (kurz ECB 1,3791 USD/EUR)  1 450,22  221  311, resp. 311.3  
28.  IÚD  Kurzový rozdiel – zisk  111,41  311.3  663  
29.  PFA/4  Faktúra za kúpu softvéru pre potreby skladového hospodárstva:     
a) cena bez DPH  1 600,00  041  -  
b) DPH  320,00  343  -  
c) cena s DPH  1 920,00  -  321  
30.  IÚD  Zúčtovanie poskytnutého preddavku  800,00  321  051  
31.  IÚD  Zaradenie softvéru do majetku  1 600,00  013  041  
32.  VBU  Úhrada PFA/4  1 120,00  321  221  
33.  ZVL  Účtovanie miezd:     
a) hrubé mzdy zamestnancov  2 635,18  521  331  
b) zrážky z miezd zamestnancov na soc. a zdravotné poistenie  353,11  331  336  
c) zrážky z miezd zamestnancov na daň z príjmov FO  250,68  331  342  
d) záväzok firmy z titulu poistného na soc. a zdravotné poistenie  927,58  524  336  
34.  VBU  Úhrada preddavkov na daň z príjmov FO za zamestnancov  250,68  342  221  
35.  VBU  Úhrada záväzkov zo soc. a zdrav. poistenia  1 280,69  336  221  
36.  VPD  Úhrada zahraničnej dodávateľskej faktúry 2 500 CZK (kurz ECB 25,498 CZK/EUR)  98,05  321, resp. 321.3  211  
37.  IUD  Kurzový rozdiel – zisk  0,86  321, resp. 321.3  663  
38.  VFA/3  Predaj tovaru odberateľovi:     
a) cena bez DPH  1 100,00  -  604  
b) DPH  220,00  -  343  
c) cena s DPH  1 320,00  311  -  
39.  VYD  Výdaj tovaru zo skladu  650,00  504  132  
40.  IÚD  Bezplatné odovzdanie tovaru materskej škole (poskytnutý dar):     
a) cena daru  100,00  543  132  
b) DPH  20,00  543  343  
41.  VPD  Nákup stravných lístkov  550,00  213  211  
42.  VYD  Tovar poskytnutý na reprezentačné účely:     
a) suma bez DPH  520,00  513  132  
b) DPH  104,00  513  343  
43.  IÚD  Príspevok na stravovanie hradený zamestnávateľom (55 % z ceny hl. jedla)  300,00  527  213  
44.  IUD  Vyrubená pokuta za nesprávne označenie výrobkov – SOI  330,00  545  379  
45.  VFA/4  Predaj tovaru odberateľovi:  


 
  
a) cena bez DPH  5 800,00  -  604  
b) DPH  1 160,00  -  343  
c) cena s DPH  6 960,00  311  -  
46.  VYD  Výdaj tovaru zo skladu  2 000,00  504  132  
47.  IÚD  Príspevok na stravovanie zo SF  80,00  472  213  
48.  PPD  Časť stravného hradená zamestnancami  120,00  211  213  
49.  VBU  Splatenie časti dlhodobého bankového úveru  5 000,00  461  221  
50.  PPD  Inkaso odberateľskej faktúry od dodávateľa z ČR 1 500 CZK (kurz ECB 25,475 CZK/EUR)  58,88  211  311, resp. 311.3  
51.  IUD  Kurzový rozdiel – strata  1,07  563  311 311.3  
52.  VBU  Zaplatená pokuta za nesprávne označenie výrobkov – SOI  330,00  379  221  
53.  VPD  Nákup PHM:     
a) cena bez DPH  64,50  501  -  
b) DPH  12,90  343  -  
c) cena s DPH  77,40  -  211  
54.  VFA/5  Predaj nepotrebného majetku, ktorý už bol odpísaný:     
a) cena bez DPH  5 000,00  -  641  
b) DPH  1 000,00  -  343  
c) cena s DPH  6 000,00  315  -  
55.  IUD  Vyradenie majetku z evidencie  9 500,00  082  022  
56.  IÚD  Zúčtovanie účtovných odpisov – softvér  400,00  551  073  
Zúčtovanie účtovných odpisov – HIM  3 596,00  551  082  
57.  PRI  Prijatie tovaru na sklad na základe dodacieho listu  1 200,00  132  131  
58.  VFA/4  Predaj tovaru odberateľovi:     
a) cena bez DPH  12 300,00  -  604  
b) DPH  2 460,00  -  343  
c) cena s DPH  14 760,00  311  -  
59.  VYD  Vyskladnenie tovaru zo skladu  4 500,00  504  132  
60.  IUD  Krádež tovaru spôsobená neznámym páchateľom – účtovná jednotka nemá do konca roku potvrdenie od polície:     
a) cena bez DPH  560,00  549  132  
b) DPH  112,00  549  343  

Uzávierkové operácie

Na konci účtovného obdobia je každá účtovná jednotka povinná uzatvoriť účtovníctvo, vyčísliť výsledok hospodárenia a na to nadväzujúcu daňovú povinnosť. Avšak, aby tieto úkony mohla urobiť, je dôležité aby samotné účtovníctvo na tieto kroky pripravila, a to tak, aby odzrkadľovalo správnosť a úplnosť vedeného účtovníctva v zmysle zákona o účtovníctve.

a) Inventarizácia

Účtovná jednotka po vykonaní inventúry a na to nadväzujúcej inventarizácie zistili manko na tovare do normy prirodzených úbytkov a manko na tovare nad normu prirodzených úbytkov.

61.  IUD  Manko na tovare do normy prirodzených úbytkov  85,30  504  132  
62.  IUD  Manko na tovare nad normu prirodzených úbytkov  352,00  549  132  

b) Tvorba rezerv

Účtovná jednotka je povinná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, zohľadniť predpokladané riziká a straty, ktoré sa týkajú jej majetku a záväzkov a ktoré sú známe ku dňu zostavenia účtovnej závierky. Zákon o účtovníctve v § 26 ZoÚ definuje rezervy ako záväzky spojené s neistým časovým vymedzením alebo výškou. Rezervy sa v účtovníctve tvoria na predpokladané budúce udalosti, ktoré účtovná jednotka nevie spoľahlivo oceniť a ani nevie zaručiť, že v budúcnosti nastanú.

63.  IUD  Tvorba rezervy na reklamácie  1 500,00  548  323  
64.  IUD  Tvorba rezervy na nevyčerpané dovolenky  800,00  521  323  

c) Tvorba a zúčtovanie opravných položiek

Účtovná jednotka je povinná vytvoriť opravnú položku podľa § 26 ods. 1 ak ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, existuje opodstatnený predpoklad zníženia hodnoty majetku pod jeho účtovnú hodnotu. Účtovná jednotka je ďalej povinná opravnú položku zrušiť, resp. upraviť jej výšku, ak nastane zmena predpokladu zníženia hodnoty.

65.  IUD  Tvorba opravnej položky k pohľadávke v hodnote 1 500 €, od splatnosti ktorej uplynulo 365 dní – OP vo výške 20 %  300,00  547  391  

d) Zaúčtovanie časového rozlíšenia nákladov a výnosov

Náklady a výnosy sa účtujú vždy do toho účtovného obdobia, s ktorým vecne a časovo súvisia, a to bez ohľadu na to, kedy k nim vzťahujúce sa príjmy a výdavky vznikajú, pričom je dôležité, aby bol známy vecný obsah účtovného prípadu, suma a najmä obdobie, ktorého sa účtovný prípad týka.

66.  PFA/4  Za prenájom kancelárskych priestorov za obdobie od 6/2020 do 6/2021:     
a) nájomné za 6 – 12/2020  1 800,00  518  321  
b) nájomné za 1 – 6/2021  1 800,00  381  321  

e) Doúčtovanie účtovných prípadov na účtoch, ktoré nesmú mať konečný zostatok

V účtovej rámcovej osnove sú zahrnuté aj účty, ktoré účtovná jednotka používa bežne počas účtovného roku, avšak na jeho konci tieto účty nesmú vykazovať zostatok: 111 – Obstaranie materiálu, 131 – Obstaranie tovaru a 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní. V prípade, že zostatok vykazujú, je potrebné vykonať účtovnú korekciu v zmysle zákona o účtovníctve a postupov účtovania. Korekcia spočíva v prevode konečného zostatku na príslušné účty, ktoré zostatok vykázať môžu.

67.  IÚD  Účtovanie o rozdelení zisku dosiahnutého v minulom roku podľa rozhodnutia valného zhromaždenia:     
a) tvorba zákonného rezervného fondu vo výške 5 % z čistého zisku  875,00  431  421  
b) záväzky voči spoločníkom pri rozdeľovaní zisku  8 625,00  431  364  
c) nerozdelený účtovný zisk prevedený do nasledujúcich účtovných období  8 000,00  431  428  
68.  IUD  K poslednému dňu účtovného obdobia ÚJ eviduje nevyfakturovanú dodávku, ktorej hodnotu pozná z dodacieho listu  1 200,00  131  326  

f) Účtovanie o kurzových rozdieloch

Ku dňu zostavenia účtovnej závierky je účtovná jednotka povinná prepočítať majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene na menu euro, a to za použitia referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje a vyčísliť prípadné kurzové rozdiely, t. j. stratu alebo zisk.

69.  IUD  Kurzový rozdiel vo valutovej pokladnici vedenej v CZK – strata (kurz ECB 26,242 CZK/ECB)  7,34  563  211  

MD 211.2 – Pokladnica CZK D 
P. č. CZK kurz EUR P. č. CZK kurz EUR 
ZS  1 000  25,408  39,36  2.  7 000  24,223  288,98  
1.  10 000  24,180  413,56  3.  1 000  24,258  41,22  
5.  1 500  24,475  58,88  4.  2 500  25,496  98,05  
-  -  -  -  6.  -  -  7,34 

Na konci účtovného obdobia nám vo valutovej pokladnici ostalo 2 000 CZK, čo po prepočítaní kurzom ECB určeným a vyhláseným v deň zostavenia účtovnej závierky (26,242 EUR/CZK) predstavuje 76,21 €. Ak spočítame eurové prepočty v pokladnici, vyjde nám hodnota 83,06 €. Rozdiel týchto dvoch súm tvorí kurzový rozdiel. Keďže účtovná suma aktív – valút v pokladnici je 83,55 €, ale reálna, skutočná hodnota týchto aktív je len 76,21 €, vzniká účtovnej jednotke kurzová strata.

70.  IUD  Kurzový rozdiel na devízovom účte vedenom v USD –zisk (kurz ECB 1,2271 USD/ECB)  5,95  221  663  

MD 221.2 – Devízový účet USD D 
P. č. USD kurz EUR P. č. USD kurz EUR 
ZS  10 000  1,1234  8 901,55  1.  4 000  1,1125  3 595,51  
3.  2 000  1,3791  1 450,22  2.  5 000  1,1581  4 317,42  
4.  -  -  5,95 -  -  -  -  

Skutočný stav je 3 000 USD, čo po prepočítaní kurzom ECB vyhláseným a určeným ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, predstavuje 2 444,79 €. Účtovný stav je 2 438,84 €. Keďže účtovný stav je nižší ako skutočný, vzniká kurzový zisk vo výške 5,95 €.

g) Doúčtovanie všetkých bankových výpisov vrátane bankového výpisu zo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a kontrola účtu 261 – Peniaze na ceste.

71.  IUD  Doúčtovanie bankového výpisu – príjem peňazí z devízového na bežný bankový účet  3 463,20  221, resp. 221.1  261  

h) Kontrola dodávateľských a odberateľských faktúr vzťahujúcich sa k účtovnému obdobiu, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka, pričom účtovná jednotka pri ich kontrole zistila, že eviduje neuhradenú dodávateľskú faktúru s dátum splatnosti, od ktorého ubehlo už viac ako 36 mesiacov. Hodnota faktúry je 2 500 € bez DPH.

i) Zaúčtovanie tvorby a prípadného použitia sociálneho fondu.

72.  IUD  Tvorba sociálneho fondu v zákonom stanovenej výške  478,00  527  472  

Predvaha syntetických účtov

a) syntetických

Účet Začiatočné stavy Obraty Konečné stavy 
MD D MD D MD D 
013  -  -  1 600,00  -  1 600,00  -  
022  31 500,00  -  -  9 500,00  22 000,00  -  
041  -  -  1 600,00  1 600,00  -  -  
051  -  -  800,00  800,00  -  -  
073  -  -  -  400,00  -  400,00  
082  -  14 900,00  9 500,00  3 596,00  -  8 996,00  
131  -  -  8 273,59  8 273,59  -  -  
132  23 000,00  -  9 773,59  11 167,30  21 606,29  -  
139  1 500,00  -  -  1 500,00  -  -  
211  704,28  -  1 372,44  1 175,79  893,59  -  
213  -  -  550,00  500,00  50,00  -  
221  19 800,00  -  7 919,37  18 525,84  9 193,53  -  
261  -  -  3 387,54  3 387,54  -  -  
311  8 000,00  -  27 392,66  4 453,00  30 939,66  -  
315  -  -  6 000,00  -  6 000,00  -  
321  -  4 060,00  3 613,50  12 179,14  -  12 625,64  
323  -  -  -  2 300,00  -  2 300,00  
326  -  -  -  1 200,00  -  1 200,00  
331  -  2 582,30  3 186,09  2 635,18  -  2 031,39  
333  -  -  41,22  41,22  -  -  
335  -  -  288,98  288,98  -  -  
336  -  1 653,20  2 934,16  1 280,69  -  -0,27  
342  -  -  250,68  250,68  -  -  
343  -  -  1 753,63  5 916,00  - 4 162,37  -  
364  -  -  -  8 625,00  -  8 625,00  
379  -  -  330,00  2 075,16  -  1 745,16  
381  -  -  1 800,00  -  1 800,00  -  
391  -  -  -  300,00  -  300,00  
411  -  6 638,78  -  -  -  6 638,78  
421  -  1 170,00  -  875,00  -  2 045,00  
428  -  6 000,00  -  8 000,00  -  14 000,00  
431  -  17 500,00  17 500,00  -  -  -  
461  -  30 000,00  5 000,00  -  -  25 000,00  
472  -  -  80,00  478,00  -  398,00  

b) výsledkových

Účet Začiatočné stavy Obraty Konečné stavy 
MD D MD D MD D 
501  -  -  164,62  -  164,62  -  
504  -  -  9 635,30  -  9 635,30  -  
512  -  -  330,20  -  330,20  -  
513  -  -  624,00  -  624,00  -  
518  -  -  1 800,00  -  1 800,00  -  
521  -  -  3 435,18  -  3 435,18  -  
524  -  -  927,58  -  927,58  -  
527  -  -  778,00  -  778,00  -  
543  -  -  120,00  -  120,00  -  
545  -  -  330,00  -  330,00  -  
547  -  -  300,00  -  300,00  -  
548  -  -  1 500,00  -  1 500,00  -  
549  -  -  1 024,00  -  1 024,00  -  
551  -  -  3 996,00  -  3 996,00  -  
563  -  -  7,34  -  7,34  -  
604  -  -  -  23 400,00  -  23 400,00  
622  -  -  -  70,00  -  70,00  
641  -  -  -  5 000,00  -  5 000,00  
663  -  -  -  118,22  -  118,22  

Výpočet výsledku hospodárenia

Výsledok hospodárenia VH z bežnej činnosti Celkový VH 
VH pred zdanením   
Výnosy  28 588,22  28 588,22  
Náklady  24 972,22  24 972,22  
Rozdiel – zisk 3 616,00 3 616,00