dnes je 23.3.2023

Input:

Účtovné prípady zachytávajúce problematiku kurzových rozdielov za rok 2022

30.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.7.1 Účtovné prípady zachytávajúce problematiku kurzových rozdielov za rok 2022

Ing. Ivana Redekyová, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult

Kurzová strata sa účtuje na ťarchu nákladového účtu 563 – Kurzové straty a kurzový zisk sa účtuje v prospech účtu 663 – Kurzové zisky.

A) Kurzové rozdiely vo valutovej pokladnici, zistené ku dňu zostavenia účtovnej závierky, sa v zmysle § 24 postupov účtovania v znení neskorších predpisov účtujú ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom zostatok vo valutovej pokladnici sa prepočíta kurzom ECB a rozdiel sa zaúčtuje.

Príklad účtovania valutovej pokladnice:

Účtovná jednotka mala k 31. 12. 2021 zostatok vo valutovej pokladnici 2 000 CZK, čo predstavovalo 80,46 EUR (kurz ECB k 31. 12. 2021 bol 24,858 CZK/EUR). V priebehu roka uskutočnila účtovná jednotka nasledovné transakcie