dnes je 15.6.2021

Input:

Uložiť účtovnú závierku do registra účtovných závierok za rok 2020

3.11.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1 Uložiť účtovnú závierku do registra účtovných závierok za rok 2020

Ing. Ivana Redekyová, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult

V zmysle § 49 ods. 11 ZDP zákona o dani z príjmov je účtovná jednotka povinná zostaviť ku koncu zdaňovacieho, resp. účtovného obdobia účtovnú závierku a v termíne na podanie daňového priznania ju uložiť podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov do registra účtovných závierok. V roku 2014 vstúpila do platnosti novela zákona o účtovníctve, ktorá, okrem iného, stanovila aj nový spôsob manipulácie s účtovnými závierkami nielen na strane samotných daňovníkov, ale najmä na strane správcu dane. Od 1. januára 2014 začal fungovať tzv. register účtovných závierok (ďalej len „register“), ktorý je v § 23 zákona o účtovníctve v znení neskorších predpisov definovaný ako informačný systém verejnej správy. Od 1. 1. 2015 je prevádzkovateľom registra rozpočtová organizácia ministerstva DataCentrum. Jeho cieľom je vytvoriť ucelenú elektronickú databázu účtovných závierok, výročných správ a správ audítorov, ktorá bude slúžiť nielen na účely správy daní, ale zefektívniť má prácu aj ostatných štátnych orgánov.

Register je rozdelený na verejnú a neverejnú časť, pričom verejnú časť registra tvoria dokumenty podľa odseku 2 len:

 • účtovnej jednotky, ktorá zostavuje účtovnú závierku podľa § 17a a § 22 zákona o účtovníctve, okrem účtovnej jednotky uvedenej v § 17a ods. 1 písm. b) (pobočka zahraničnej banky, pobočka správcovskej zahraničnej spoločnosti, pobočka poisťovne z iného členského štátu, pobočka zahraničnej poisťovne, pobočka zaisťovne z iného členského štátu a pobočka zahraničnej zaisťovne),

 • obchodnej spoločnosti,

 • družstva,

 • štátneho podniku,

 • subjektu verejnej správy,

 • inej účtovnej jednotky, ak osobitný predpis ustanovuje, že dokumenty podľa ods. 2 týchto osôb majú byť verejne dostupné,

 • Exportno-importnej banky SR.

Do registra sú podľa § 23 ods. 2 účtovné jednotky povinné uložiť:

 • riadnu individuálnu účtovnú závierku,

 • mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku,

 • riadnu konsolidovanú účtovnú závierku,

 • mimoriadnu konsolidovanú účtovnú závierku,

 • súhrnnú účtovnú závierku