dnes je 14.6.2021

Input:

Výkaz o majetku a záväzkoch za rok 2020

10.11.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.7.2.2 Výkaz o majetku a záväzkoch za rok 2020

Ing. Ivana Redekyová, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult

Výkaz o majetku a záväzkoch obsahuje údaje o zistených stavoch majetku a záväzkoch ku dňu zostavenia účtovnej závierky. Údaje účtovná jednotka čerpá z peňažného denníka, ako aj ostatných účtovných kníh, pričom ich zapisuje do stĺpcov 2 a 4. Výkaz však vyžaduje aj údaje o bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období a z tohto dôvodu účtovná jednotka vyplní aj stĺpce 1 a 3, pričom údaje čerpá z účtovnej závierky zostavenej za toto bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

V prípade, že účtovná jednotka vykazuje účtovnú závierku za prvý rok činnosti, stĺpce 1 a 3 nevyplňuje.

  • V riadku 01 sa vykazujú údaje z knihy dlhodobého nehmotného majetku v zostatkových účtovných cenách a dlhodobý nehmotný majetok v obstarávaní,

  • v riadku 02 sa vykazujú údaje z knihy dlhodobého hmotného majetku v zostatkových účtovných cenách a dlhodobý hmotný majetok v obstarávaní,

  • v riadku 03 sa vykazujú údaje z knihy dlhodobého finančného majetku v ocenení podľa § 25 ZoÚ zákona. Pri dlhodobých termínovaných vkladoch sa vykazujú údaje z peňažného denníka z prehľadu o peňažných prostriedkoch na účtoch v bankách. Pri dlhodobých pôžičkách sa vykazujú údaje z knihy pohľadávok,

  • v riadku 04 sa vykazuje súčet súm uvedených v riadkoch 05 až 07,

  • v riadkoch 05 až 07 sa vykazujú údaje z knihy zásob v ocenení podľa § 25 ZoÚ zákona,

  • v riadku 08 sa vykazujú údaje z knihy pohľadávok v ocenení podľa § 25 zákona,

  • v riadku 09 sa vykazuje súčet súm uvedených v riadkoch 10 až 12,

  • v riadkoch 10 a 11 sa vykazujú údaje z peňažného denníka z prehľadu o peňažných prostriedkoch v hotovosti a ceninách a z prehľadu o peňažných prostriedkoch na účtoch v bankách v ocenení podľa § 25 zákona, vrátane peňažných prostriedkov v cudzej mene, ktoré sa vykazujú v ocenení referenčným kurzom v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,

  • v riadku 12 sa vykazujú údaje o ostatnom krátkodobom finančnom majetku,

  • v riadku 13 sa vykazujú údaje z peňažného denníka z prehľadu o priebežných položkách. Ak je zostatok priebežných položiek ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka v peňažnom denníku v časti „príjem“, vykáže sa v tomto riadku znamienko „+“. Ak je zostatok priebežných položiek