dnes je 19.7.2024

Metodické usmernenia
Metodické usmernenia
Účtovná závierka
 • Usmernenie k priebežnej účtovnej závierke - od 26.9.2023
 • Usmernenie k priebežnej účtovnej závierke
 • Informácia k zostaveniu priebežnej účtovnej závierky
 • Informácia ku vzorom účtovnej závierky pre podnikateľov
 • Informácia k postupu daňovníka pri oprave účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve podnikateľov
 • Informácia k zostaveniu poznámok, ktoré sú súčasťou účtovnej závierky účtovných jednotiek účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva pre podnikateľov
 • Informácia k všeobecnému podaniu k účtovnej závierke – fyzické osoby, podnikatelia účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva (správa audítora a výročná správa)
 • Usmernenie k doručovaniu účtovných závierok pre účtovné jednotky, ktoré sú subjektmi verejnej správy
 • Informácia k výmazu dokumentov zverejnených v registri účtovných závierok
 • Informácia k postupu účtovnej jednotky pri zmene zatriedenia z malej účtovnej jednotky na veľkú účtovnú jednotku
Účtovníctvo
 • 30/DZPaU/2023/MU - Usmernenie k účtovaniu účtovných prípadov súvisiacich so zabezpečením stravovania zamestnancov v sústave podvojného účtovníctva
 • 25/DZPaU/2023/MU - Usmernenie k priebežnej účtovnej závierke
 • 16/DZPaÚ/2022/MU - Usmernenie k účtovaniu účtovných prípadov súvisiacich so zabezpečením stravovania zamestnancov v sústave podvojného účtovníctva
 • 15/DZPaÚ/2022/MU - Usmernenie k účtovaniu účtovných prípadov súvisiacich so zabezpečením stravovania zamestnancov v sústave jednoduchého účtovníctva
 • Informácia č. 13/DZPaU/2022/I k účtovaniu rozdielov vzniknutých z dôvodu zaokrúhľovania ceny platenej v hotovosti od 1.7.2022
 • Usmernenie č. 9/DZPaU/2022/MU k povinnosti obchodných spoločností a družstiev mať účtovnú závierku overenú audítorom podľa § 19 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve za účtovné obdobie, ktoré začalo v roku 2021
 • Informácia č. 4/DZPaU/2022/I k účtovaniu zálohovaných jednorazových obalov v podvojnom účtovníctve u výrobcu, ktorý uvádza na trh nápoje v zálohovaných jednorazových obaloch, u distribútora týchto obalov a u konečného používateľa
 • Informácia č. 40/DZPaU/2021/I pre zamestnávateľov o daňových aspektoch povinnosti zabezpečiť testovanie zamestnancov na ochorenie COVID-19
 • Usmernenie č. 33/DZPaÚ/2021/MU k účtovaniu odpisov dlhodobého hmotného majetku pri prerušení ich uplatňovania podľa zákona o dani z príjmov
 • Usmernenie č. 28/DZPaÚ/2021/MU k účtovaniu účtovných prípadov súvisiacich so zabezpečením stravovania zamestnancov v sústave podvojného účtovníctva
 • Usmernenie č. 27/DZPaU/2021/MU k povinnosti obchodných spoločností a družstiev mať overenú účtovnú závierku audítorom podľa § 19 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve za účtovné obdobie, ktoré začalo v roku 2020
 • Usmernenie č. 26/DZPaÚ/2021/MU k účtovaniu účtovných prípadov súvisiacich so zabezpečením stravovania zamestnancov v sústave jednoduchého účtovníctva
 • Usmernenie č. 12/DZPaU/2019/MU k účtovaniu účtovných prípadov, ktoré súvisia s úverom poskytnutým formou úhrady záväzkov, v sústave jednoduchého účtovníctva
 • Metodické usmernenie č. 7/DZPaU/2019/MU k archivácii účtovných záznamov
 • Metodické usmernenie č. 3/DzP/2019/MU k postupu účtovania a zdaňovania v procese oddlženia nemocníc
 • Informácia k prevodu účtovných záznamov do elektronickej podoby
 • Usmernenie k účtovaniu hnuteľnej a nehnuteľnej kultúrnej pamiatky
 • Usmernenie k povinnostiam obchodných spoločností podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ktoré sa zrušujú likvidáciou
 • Informácia k triedeniu účtovných jednotiek podľa veľkostných kritérií
 • Informácia k účtovaniu časového rozlíšenia
 • Informácia k účtovaniu poplatku za rozvoj
 • Usmernenie k zmene zatriedenia účtovných jednotiek účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva do inej veľkostnej skupiny podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
 • Usmernenie k vedeniu účtovníctva pozemkovým spoločenstvom
 • Metodické usmernenie k vykazovaniu stavu zásob vo výkaze o majetku a záväzkoch
Daňové priznanie

Metodické usmernenia

 • Usmernenie č. 14/DZPaU/2022/MU k aplikácii § 5 ods. 7 písm. o) zákona o dani z príjmov - nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi
 • Usmernenie č. 8/DZPaU/2022/MU k zdaňovaniu príspevku za ubytovanie odídenca poskytnutého podľa zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príspevku za ubytovanie poskytnutého podľa zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov
 • Usmernenie č. 21/DZPaU/2021/MU k zisťovaniu základu dane alebo daňovej straty v súvislosti s dotáciami plynúcimi daňovníkovi, ktorý pri zisťovaní základu dane alebo daňovej straty vychádza z § 17 ods. 1 písm. b) alebo písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
 • Usmernenie č. 22/DzPaU/2021/MU k zisťovaniu základu dane alebo daňovej straty v súvislosti s prijatými plneniami podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 299/2020 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR u daňovníka, ktorý je fyzickou osobou a pri zisťovaní základu dane alebo daňovej straty vychádza z § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
 • Usmernenie č. 18/DZPaU/2021/MU k vymedzeniu zdaniteľných príjmov (výnosov) na účely uplatňovania 15 % sadzby dane u daňovníka, ktorý pri zisťovaní základu dane alebo daňovej straty vychádza z § 17 ods. 1 písm. b) až d) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
 • Usmernenie č. 17/DZPaU/2021/MU k vymedzeniu zdaniteľných príjmov na účely sadzby dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 15 písm. a) druhého bodu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov u daňovníka, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo vedie evidenciu podľa § 6 ods. 10 alebo 11 cit. zákona
 • Usmernenie č. 28/DZPaU/2020/MU k odpočtu zostatku neuplatnených daňových strát vykázaných za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2015 až 2018 uplatňovaných podľa § 24b zákona č. 67/2020 Z. z. v budúcich zdaňovacích obdobiach
 • Usmernenie č. 31/DZPaU/2020/MU k lekárskym preventívnym prehliadkam
 • Usmernenie č. 29/DZPaU/2020/MU k príspevkom na športovú činnosť dieťaťa
 • Usmernenie č. 24/DZPaU/2020/MU k zdaňovacím obdobiam daňovníka pri jeho zrušení a zániku a k súvisiacim úpravám
 • Usmernenie č. 11/DZPaU/2020/MU k oslobodeniu príjmov z reklám určených na charitatívne účely od dane z príjmov a k súvisiacim úpravám základu dane
 • Usmernenie č. 9/DZPaU/2020/MU k elektromobilom
 • Usmernenie č. 4/DzPaÚ/2019/MÚ k príspevkom na rekreáciu s riešenými praktickými príkladmi
 • Usmernenie k uplatneniu výdavkov na reklamné predmety podľa § 21 ods. 1 písm. h) zákona o dani z príjmov
 • Usmernenie k započítaniu daňovej licencie v súlade s § 46b ods. 5 a § 52zk zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Metodické pokyny

 • 27/DZPaU/2022/MP - Metodický pokyn k zdaniteľnosti príspevku na stravovanie zamestnanca, k zahrnutiu príspevku na stravovanie zamestnanca do daňových výdavkov zamestnávateľa a k zahrnutiu stravného do daňových výdavkov daňovníka s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov do daňových výdavkov tohto daňovníka
 • 25/DZPaU/2022/I – Informácia k plateniu preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby v roku 2023
 • 23/DZPaU/2022/I – Informácia k plateniu preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby v roku 2023 od začatia nového preddavkového obdobia
 • 20/DZPaU/2022/MP - Metodický pokyn k zdaniteľnosti príspevku na stravovanie zamestnanca, k zahrnutiu príspevku na stravovanie zamestnanca do daňových výdavkov zamestnávateľa a k zahrnutiu stravného do daňových výdavkov daňovníka s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov do daňových výdavkov tohto daňovníka
 • 12/DZPaU/2022/MP - Metodický pokyn k zdaniteľnosti príjmu zamestnanca plynúceho za použitie náradia, zariadenia a predmetov potrebných na výkon práce zamestnanca a k zahrnutiu výdavkov na tento príjem do daňových výdavkov zamestnávateľa podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn.n.p.
 • 11/DZPaU/2022/MP - Metodický pokyn k zdaniteľnosti príspevku na stravovanie zamestnanca, k zahrnutiu príspevku na stravovanie zamestnanca do daňových výdavkov zamestnávateľa a k zahrnutiu stravného do daňových výdavkov daňovníka s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov do daňových výdavkov tohto daňovníka
 • 1/DZPaU/2022/MP - Metodický pokyn k plateniu preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby podľa § 42 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od 1.1.2022
 • 47/DZPaU/2021/MP - Metodický pokyn k postupu pri určovaní mikrodaňovníka – právnickej osoby podľa § 2 písm. w) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od 1.1.2021 a k súvisiacim osobitným postupom
 • 46/DZPaU/2021/MP - Metodický pokyn k plateniu preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby podľa § 34 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od začatia preddavkového obdobia v roku 2022
 • 45/DZPaU/2021/MP - Metodický pokyn k uplatňovaniu špecifických legislatívnych úprav určených pre mikrodaňovníka - fyzickú osobu, ktorá účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo vedie evidenciu podľa § 6 ods. 10 alebo 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
 • 23/DZPaU/2021/MP - Metodický pokyn k uplatňovaniu daňového bonusu podľa § 33 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov vrátane dodatku č. 1
 • 25/DZPaU/2021/MP - Metodický pokyn k zdaniteľnosti príspevku na stravovanie zamestnanca, k zahrnutiu príspevku na stravovanie zamestnanca do daňových výdavkov zamestnávateľa a k zahrnutiu výdavkov (nákladov) na vlastné stravovanie daňovníka s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov do daňových výdavkov tohto daňovníka
 • 23/DZPaU/2021/MP - Metodický pokyn k uplatňovaniu daňového bonusu podľa § 33 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
 • 24/DZPaU/2021/MP - Metodický pokyn k uplatňovaniu nezdaniteľných častí základu dane podľa § 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
 • Metodický pokyn č. 14/DZPaU/2021/MP k plateniu preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby podľa § 42 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od 01.01.2021
 • Metodický pokyn č. 12/DZPaU/2021/MP k odpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj podľa § 30c zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
 • Metodický pokyn k zdaňovaniu príjmov plynúcich poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
 • Metodický pokyn č. 41/DZPaU/2020/MP k plateniu preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby podľa § 34 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od začatia preddavkového obdobia v roku 2021
 • Metodický pokyn k uplatňovaniu daňového bonusu podľa § 33 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
 • Metodický pokyn č. 23/DZPaU/2019/MP k plateniu preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby od začatia preddavkového obdobia v roku 2020 podľa § 34 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
 • Metodický pokyn č. 18/DzPaU/2019/MP k vybraným problémom, ktoré súvisia s obchodným majetkom fyzickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
 • Metodický pokyn k uplatneniu daňového bonusu na zaplatené úroky podľa § 33a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
 • Metodický pokyn k deleniu príjmov a výdavkov fyzických osôb podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
 • Metodický pokyn k zdaňovaniu príjmov podľa § 6 ods. 2 písm. a) a podľa § 6 ods. 4 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
 • Metodický pokyn k odpočtu daňovej straty podľa § 30 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov u daňovníka, ktorý je fyzickou osobou
 • Metodický pokyn k výpočtu základu dane podľa § 5 ods. 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
 • Metodický pokyn k podávaniu tlačív podľa § 39 ods. 9 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
 • Metodický pokyn k nepeňažnému príjmu podľa § 5 ods. 3 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
 • Metodický pokyn k zdaňovaniu príjmov plynúcich fyzickej osobe za výkup odpadu podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od 01.01.2016
 • Metodický pokyn k § 6 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
 • Metodický pokyn k opravám chýb minulých účtovných období podľa § 17 ods. 15 a 29 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení účinnom od 1. januára 2014
 • Metodický pokyn k zahrnutiu dane z pridanej hodnoty do základu dane z tovarov a služieb obstaraných v zahraničí podľa § 19 ods. 3 písm. k) bod 3 a 4 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
 • Pokyn FR SR k uplatňovaniu zákona č. 394/2012 Z.z. o obmedzení platieb v hotovosti
Podcasty pre zákazníkov tohto portálu

Novela zákona o dani z príjmov od 1. 3. 2024 a od 1. 4. 2024

Od 1. 3. 2024 a od 1. 4. 2024 dochádza k novelizácii zákona o dani z príjmov. Ide o novelizáciu zákona o dani z príjmov, a to zákonom č. 309...

Plán obnovy očami Lívie Vašákovej

Plán obnovy je v ostatnom období jednou z veľmi diskutovaných tém. Ako ho možno podnikateľmi reálne využívať? Čo znamená pre orgány verejnej...

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Účtovanie pri likvidácií spoločnosti v roku 2024

Lektor: Ing. Lucia Sandtner, PhD.

Dátum: 21.8.2024

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Zdaňovanie dividend v roku 2024

Lektor: Ing. Peter Horniaček

Dátum: 11.9.2024

Čas konania: 11:00 - 12:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

PRÁVNE PREDPISY
Právne predpisy pre portál nájdete tu.
Daňový kalendár
júl 2024
PoUtStŠtPiSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
 
Najbližšia daňová povinnosť
25.7.2024 - Odvody

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.7.2024 - Odvody

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 18.7.2024
1 EUR1,09 USD (-0)
1 EUR0,84 GBP (+0,01)
1 EUR4,29 PLN (-0)
1 EUR25,26 CZK (-0,02)
Ďalšie meny
Platné od 20.9.2023
Jednodňové refinančné operácie 4,75 %
Hlavné refinančné operácie 4,50 %
Jednodňové sterilizačné operácie 4,00 %
viac
Cestovné náhrady

Stravné v SR od 1.10.2023

Opatrenie č. 368/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

7,80 €

12 - 18 hodín

11,60 €

nad 18 hodín

17,40 €

Stravné v SR od 1.6.2023

Opatrenie č. 171/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín 7,30 €
12 - 18 hodín 10,90 €
nad 18 hodín 16,40 €

 

ostatné
VESTNÍKY MINISTERSTIEV