dnes je 27.5.2024

Input:

Časové rozlíšenie v podvojnom účtovníctve

9.4.2024, , Zdroj: Verlag DashöferČas čítania: 8 minút

1.774 Časové rozlíšenie v podvojnom účtovníctve

Ing. Zuzana Chochulová

Časové rozlíšenie v podvojnom účtovníctve

Zákon o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. (ďalej len „zákon o dani z príjmov”), hovorí o podmienkach, kedy je možné výdavky považovať za daňové náklady.

Účtovná jednotka, ktorá účtuje v sústave podvojného účtovníctva, je povinná dodržiavať tzv. akruálny princíp účtovníctva v zmysle týchto ustanovení:

  • § 3 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoÚ”) – účtovanie a vykazovanie účtovných prípadov v období, s ktorým časovo a vecne súvisia (ďalej len „účtovné obdobie”).

  • Podľa § 3 ods. 2 ZoÚ – náklady a výnosy účtuje účtovná jednotka v tom období, v ktorom vznikli, bez ohľadu na deň ich úhrady, inkasa alebo na deň vyrovnania iným spôsobom,

  • §5 ods. 1 Opatrenia MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o