dnes je 14.6.2021

Input:

Inventarizácia majetku a záväzkov za rok 2020

2.11.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1 Inventarizácia majetku a záväzkov za rok 2020

Ing. Ivana Redekyová, Ing. Eva Mihalíková, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult

Inventarizácia majetku a záväzkov je najdôležitejšia činnosť spomedzi všetkých uzávierkových činností. Jej správne a dôkladné vykonanie zaručuje splnenie preukázateľnosti účtovníctva. Každá účtovná jednotka je povinná podľa § 6 ods. 3 ZoÚ zákona o účtovníctve inventarizovať majetok, záväzky a rozdiel majetku a záväzkov podľa § 29 a § 30 tohto zákona. Podľa § 59 ods. 1 postupov účtovania sa pod rozdielom majetku a záväzkov rozumejú účty účtových skupín 41 až 43 – teda vlastné imanie.

Ak by účtovná jednotka zanedbala vykonanie inventarizácie a takýmto konaním by došlo k neúplnému alebo nesprávnemu zdokumentovaniu majetku a záväzkov, potom vzniká riziko zhoršeného výroku pri audite účtovnej závierky a rovnako aj riziko udelenia pokuty od daňového úradu v zmysle § 38 zákona o účtovníctve, za nedostatky vo vedenom účtovníctve.

Pri inventarizácii majetku a záväzkov je nutné spomenúť novelu zákona o účtovníctve, platnú od 1. 1. 2016, ktorá zrušila oceňovanie majetku reprodukčnou obstarávacou cenou a nahradila ju reálnou hodnotou. Majetok, ktorý je nutné oceňovať reálnou hodnotou, je definovaný v § 25 ods. 1 písm. d) zákona o účtovníctve a ide o:

  • majetok, ktorý bol bezodplatne nadobudnutý s výnimkou peňažných prostriedkov, cenín a pohľadávok ocenených menovitou hodnotou,

  • majetok preradený z osobného vlastníctva,

  • hmotný aj nehmotný majetok zistený pri inventarizácii,

  • majetok obstaraný verejným obstarávateľom bezodplatne.

Pri stanovení reálnej hodnoty majetku sa vychádza z oceňovacích modelov, ktoré sú stanovené v § 27 ods. 7 zákona o účtovníctve. V prípade, že žiadny z oceňovacích modelov nie je vhodné použiť na ocenenie konkrétneho majetku. použije sa posudok znalca. Ak však nie je možné reálnu hodnotu určiť ani prostredníctvom znalca, majetok sa ocení obstarávacou cenou.

Inventarizáciu účtovná jednotka vykonáva z dôvodu overenia, či skutočný stav majetku, záväzkov a vlastného imania zodpovedá stavu zachyteného v účtovných knihách. Účtovná jednotka je povinná vykonať inventarizáciu v zmysle § 29 ods. 2 ZoÚ zákona o účtovníctve ku dňu, ku ktorému sa zostavuje riadna alebo mimoriadna účtovná závierka. Nasledujúci odsek 3 toho istého paragrafu však umožňuje, aby si účtovná jednotka v určitých prípadoch zvolila aj inú lehotu. ako je ustanovená v odseku 2 – pri hmotnom majetku okrem zásob a peňažných prostriedkov v hotovosti musí vykonať inventarizáciu raz za 4 roky. Naopak, peňažné prostriedky v hotovosti musí účtovná jednotka inventarizovať ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Lehoty na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a ich rozdielu