dnes je 14.6.2021

Input:

Kontrola účtovania v pomocných knihách za rok 2020

10.11.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.5.3 Kontrola účtovania v pomocných knihách za rok 2020

Ing. Ivana Redekyová, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult

Ak si to situácia vyžaduje, má účtovná jednotka právo v účtovníctve otvoriť a používať aj iné, tzv. pomocné účtovné knihy, popri troch hlavných (peňažný denník a knihy pohľadávok a záväzkov). Najčastejšími druhmi pomocných kníh v praxi sú knihy dlhodobého majetku, knihy zásob, kniha pracovnoprávnych vzťahov či pokladničné knihy, kniha cenín alebo knihy účtov v banke.

A) Knihy dlhodobého majetku

Hlavnou náplňou kníh dlhodobého majetku vrátane knihy dlhodobého finančného majetku je evidencia dlhodobého hmotného, nehmotného a finančného majetku, ktorý účtovná jednotka využíva pri svojej podnikateľskej činnosti. V knihe je potrebné zachytiť každý dlhodobý majetok bez ohľadu na to, či bol obstaraný kúpou, vlastnou činnosťou, bezodplatne, alebo bol preradený z osobného užívania do podnikania. Dlhodobý majetok sa člení podľa jednotlivých vecí, súborov vecí a práv, vrátane nákladov súvisiacich s jeho obstaraním.

Súčasťou knihy dlhodobého majetku je aj odpisový plán daňových odpisov, nakoľko obstaraný dlhodobý majetok nikdy nebude v účtovnej jednotke účtujúcej v jednoduchom účtovníctve predstavovať jednorazový daňový výdavok, ale do daňových výdavkov sa premietne až postupne formou odpisov. Zahrnutie odpisov dlhodobého majetku do daňových výdavkov urobí účtovná jednotka až v rámci uzávierkových operácií.

V knihe dlhodobého majetku je dôležité, aby účtovná jednotka na konci roka skontrolovala najmä:

 • správnosť zaevidovania účtovnej hodnoty dlhodobého majetku na začiatku roka, v nadväznosti na konečné zostatky v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období,

 • správnosť zaevidovania dlhodobého majetku obstaraného v danom účtovnom období,

 • či nastali zmeny v evidovanom majetku, t. j., či prišlo k jeho vyradeniu, technickému zhodnoteniu, prípadne iným zmenám,

 • správnosť zaevidovaných odpisov a zostatkových cien v nadväznosti na predchádzajúce účtovné obdobia, v ktorých bolo o majetku účtované,

 • porovnanie účtovného stavu dlhodobého majetku so stavom skutočným, zisteným v rámci inventarizácie majetku a záväzkov na konci účtovného obdobia a prípadné doúčtovanie inventarizačných rozdielov v rámci uzávierkových operácií,

 • správnosť výšky evidovaných zásob na začiatku roka v nadväznosti na konečné zostatky v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období,

 • evidenciu prírastkov a úbytkov zásob v priebehu účtovného obdobia,

 • porovnanie účtovného stavu zásob so stavom skutočným zisteným v rámci inventarizácie majetku a záväzkov na konci účtovného obdobia a prípadné doúčtovanie inventarizačných rozdielov v rámci uzávierkových operácií,

 • začiatočný stav finančných prostriedkov v pokladnici v nadväznosti na stav finančných prostriedkov na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia,

 • evidenciu všetkých prírastkov a úbytkov,

 • stav vo valutových pokladniciach v nadväznosti na použitie správneho menového kurzu v zmysle § 24 ZoÚ zákona o účtovníctve v znení neskorších predpisov,

 • porovnanie skutočného stavu v pokladniciach zisteného v rámci inventarizácie s účtovným stavom a prípadné doúčtovanie inventarizačných rozdielov v rámci uzávierkových operácií,

 • začiatočný stav finančných prostriedkov na bankovom účte uvedený v knihe účtu v nadväznosti na stav finančných prostriedkov na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia,

 • evidenciu všetkých prírastkov a úbytkov na danom bankovom účte,

 • porovnanie skutočného stavu finančných prostriedkov na bankových účtoch zisteného v rámci inventarizácie s účtovným stavom a prípadné doúčtovanie inventarizačných rozdielov v rámci uzávierkových operácií.

O účtovných odpisoch účtovná jednotka nikdy v peňažnom denníku neúčtuje, nakoľko sa jednoduché účtovníctve považuje za daňové. Do peňažného denníka sa na konci roka v rámci uzávierkových operácií doúčtujú daňové odpisy v súlade so zákonom o dani z príjmov. Účtovné odpisy sú však povinná náležitosť knihy dlhodobého majetku.

B) Kniha zásob

Kniha zásob je ďalšou dôležitou a frekventovanou pomocnou knihou, využívanou v jednoduchom účtovníctve. Účtovná jednotka v nej eviduje prírastky a úbytky zásob v priebehu účtovného obdobia, vrátane ich ocenenia. Rovnako ako v prípade podvojného účtovníctva má účtovná jednotka právo sa rozhodnúť, že bude určené druhy zásob účtovať priamo do nákladov. V tom prípade sa hneď spotrebované zásoby v knihe evidovať nebudú, ale zachytia sa len v rámci peňažného denníka. Zásoby sa v knihe evidujú podľa jednotlivých druhov alebo skupín zásob vytvorených podľa potrieb účtovnej jednotky. V knihe zásob je dôležité, aby účtovná jednotka na konci roka prekontrolovala stav zásob fyzickou inventúrou.

C) Pokladničná kniha

V rámci pokladničnej knihy eviduje účtovná jednotka pohyb finančných prostriedkov v hotovosti s výnimkou cenín, ktoré sa zachytávajú v osobitnej knihe. Nevyhnutné je, aby v prípade, že má podnikateľ niekoľko pokladníc, napríklad tri v národnej mene a dve v iných menách, mal samostatnú pokladničnú knihu pre každú pokladnicu a každý druh meny. Na konci účtovného obdobia je dôležité, aby účtovná jednotka skontrolovala stav hotovosti fyzickou inventúrou.

D) Kniha účtov v banke

Účtovné jednotky zachytávajú pohyb na bankových účtoch v knihe účtu alebo účtov v banke, pričom rovnako ako pri pokladničných knihách platí, že každý účet musí mať vlastnú knihu účtu v banke. Na konci účtovného obdobia, rovnako ako pri pokladničných knihách, je dôležité, aby účtovná jednotka skontrolovala stav účtov fyzickou inventúrou.

Účtovanie kurzových rozdielov v pokladničnej knihe a v knihe účet v banke sa vykonáva ešte pred samotným uzatvorením jednotlivých kníh, ako aj peňažného denníka. Dôležité je na začiatok povedať, že kurzové rozdiely, vzniknuté z titulu inkasa pohľadávky alebo úhrady záväzku, sa uvedú len v knihe pohľadávok a záväzkov, nakoľko neovplyvňujú základ dane účtovnej jednotky, a preto sa v peňažnom denníku neúčtujú (kurzové rozdiely pri inkase pohľadávky alebo úhrade záväzku sa vyúčtovávajú v rámci pokladničných kníh alebo kníh účtu v banke). O kurzových rozdieloch tak účtovná jednotka bude účtovať len pri uzatváraní pokladničných kníh, ako aj kníh účtu v banke vedených v cudzej mene a to tak, že zostatok v cudzej mene prepočíta kurzom určeným a vyhláseným ECB, resp. NBS k 31. decembru a výslednú sumu porovná so zostatkom vedeným v eurách. V prípade, že prepočítaná suma bude nižšia ako je zostatková cena vedená v eurách, vzniká účtovnej jednotke kurzová strata, ktorú v zmysle postupov účtovania zaúčtuje ako ostatné výdavky (§ 4 ods. 4 písm. a) opatrenia MF SR č. MF/27076/2007-74 v znení neskorších predpisov (kurzová strata je daňovo uznaný výdavok). Ak, naopak, bude prepočítaná suma vyššia ako zostatková cena vedená v eurách, potom vzniká účtovnej jednotke kurzový zisk, ktorý v zmysle postupov účtovania zaúčtuje ako ostatný príjem (§ 4 ods. 4 písm. b) (kurzový zisk je zdaniteľný príjem). Z uvedeného vyplýva, že účtovná jednotka o kurzových rozdieloch počas účtovného obdobia neúčtuje, ale zaúčtuje ich až v rámci uzatvárania účtovných kníh, ako uzávierkovú účtovnú operáciu. V peňažnom denníku sa kurzové